Aj nám na Juhu záleží

Mestská časť Košice – Juh v oblasti čistoty a verejného poriadku:

  • vykonáva kontroly týkajúce sa zabezpečovania čistoty na verejných priestranstvách,
  • vykonáva monitoring nepovolených skládok odpadu a pomáha pri ich likvidácii,
  • vykonáva  kontroly a dohľad nad spôsobom  nakladania s komunálnym odpadom,
  • zabezpečuje menšie obecné služby na území MČ Košice – Juh.

Čo sa nám podarilo:

  • 19.09.2018 – vypratanie pod Šibenou horou

      

Starajme sa o svoje okolie, nechceme aby to dopadlo takto:  

   

  

    

Investičné projekty:

  • Mestská časť v rámci svojich finančných možností v mesiaci september 2018 zabezpečila prestrešenie a uzavretie dvoch jestvujúcich stojísk na komunálny a triedený odpad na Jantárovej ulici v Košiciach.

     

  • Zmodernizovanie výbehu pre psov na Ostravskej ulici na sídlisku Železníky v mesiaci august 2018.

     

  • Mestská časť vybudovala v mesiacoch august a september 2018 parkovisko na Krakovskej ulici, kde pribudlo 16 parkovacích miest z polo vegetačných panelov a 2 miesta pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Zároveň sa využila trávnatá plocha na Užhorodskej ulici za garážami na dobudovanie piatich parkovacích miest s asfaltovým krytom.

       

  • Modernizácia zastávok MHD na Rastislavovej ulici prebehla v mesiaci júl 2018.

     

  • V mesiaci apríl 2018 bola ukončená rekonštrukcia detského ihriska na Turgenevovej ulici 10 – 12.