Aj nám na Juhu záleží

Mestská časť Košice – Juh v oblasti čistoty a verejného poriadku:

 • vykonáva kontroly týkajúce sa zabezpečovania čistoty na verejných priestranstvách,
 • vykonáva monitoring nepovolených skládok odpadu a pomáha pri ich likvidácii,
 • vykonáva  kontroly a dohľad nad spôsobom  nakladania s komunálnym odpadom,
 • zabezpečuje menšie obecné služby na území MČ Košice – Juh.

Čo sa nám podarilo:

 • 12.07.2018, odstránenie ležoviska, Jantárová 8,10

    

 • 03.07.2018, objemový odpad na Južnej triede 27

    

 • 26.05.2018, odstránenie objemového odpadu, Palárikova ulica č. 7

     

 • 05.06.2018, náter zábradlia pri jedálni pre dôchodcov na Vojvodskej ulici

      

 • 12.04.2018, úprava schodov k športovému ihrisku na Turgenevovej ulici

      

 • 04.04.2018, vyčistenie priestoru garáží na Šoltésovej ulici

     

 • 29.03.2018, vypratanie okolia detského ihriska Vodný svet na Južnej triede

       

 • 29.03.2018, odstránenie „ležoviska“ na Južnej triede 25 – 27

       

 • 28.03.2018, vyčistenie okolia detského ihriska na Žižkovej ulici 

       

 • 16.03.2018, umiestnenie tabuliek „Zákaz sypať smeti“ na Jarmočnej ulici

         

 • 16.03.2018, vyčistenie priestoru pri obchodnom centre na Fejovej ulici

         

 • 13.03.2018, vyčistenie okolia Hotela Centrum a Palárikovej ulice

         

 • 05.03.2018, vypratanie priestoru za kontajnermi na Turgenevovej 32 – 34, znečisteniu by sa mohlo predísť uzavretím tohto priestoru spoločenstvom vlastníkov bytov, tak ako v ostatných prípadoch na Turgenevovej ulici

          

 • 14.02.2018, osadenie odpadkového koša na Južnej triede 43

         

Starajme sa o svoje okolie, nechceme aby to dopadlo takto:  

   

  

    

Investičné projekty:

 • 11/2017, spoločnosť Kosit, a.s. v spolupráci s MČ vybudovala na vlastné náklady tri podzemné kontajnery na tuhý komunálny odpad, plast/kov a papier s objemom 5 m3, ktoré nahradili pätnásť 1100-litrových nádob na odpad na Oštepovej ulici

          

 • mestská časť Košice – Juh v mesiacoch september – október 2017 vybudovala informačný navádzací systém – 1. etapa, v ktorej sa umiestnilo 15 navádzacích stĺpov

        

 • realizácia výstavby parkovacích miest a rozšírenia cesty v spolupráci s mestom Košice pri parčíku Jozefa Psotku v mesiacoch september – október 2017, v lokalite pribudlo 6 nových parkovacích miest

          

 • nové moderné uzamykateľné kontajnerovisko v Parčíku Jozefa Psotku, ktoré bolo vybudované v mesiaci máj 2017 v spolupráci so spoločnosnťou Kosit, a.s.

        

 • osadenie cvičebnej zostavy pre exteriérové použitie, vrátane bezpečnostnej dopadovej plochy na Palárikovej ulici v mesiaci 12/2016 

        

 • mestská časť v mesiacoch november – december 2016 realizovala výstavbu nových 11 parkovacích miest na Mudroňovej ulici

         

 • MČ zabezpečila v mesiaci 10/2016 rekonštrukciu detského ihriska na Bulharskej ulici, ktoré neskôr v apríli dostalo pomenovanie Hombálkovo, ktoré vymysleli deti z MŠ Smetanova

        

 • nové multifunkčné ihrisko na sídlisku Železníky bolo vybudované vďaka podpore Úradu vlády SR v programe – Podpora rozvoja športu na rok 2015 v mesiaci jún 2016

       

 • výstavba centrálneho trhoviska na Južnej triede v roku 2015