Celoplošná deratizácia na území mesta Košice

Týmto oznamujeme občanom, že dňa 3.10.2017 ako dotknutej mestskej časti bolo doručené oznámenie:

„Správne konanie vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení“.

 V súvislosti s premnožením hlodavcov, najmä potkanov vo viacerých častiach mesta Košice správny orgán začína v zmysle § 18 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice nariaďuje vykonať a preukázať vykonanie regulácie škodcov v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území mesta Košice v termíne od 9.10.2017 do 30.11.2017 reguláciu živočíšnych škodcov vo vymedzených objektoch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *