Jedáleň Vojvodská

______________________________________________________________________________________________________________

Opatrovateľská služba  Jedáleň Vojvodská
• Zariadenie opatrovateľskej služby   Práčovňa Vojvodská

______________________________________________________________________________________________________________

Kontakt:
Miestny úrad MČ Košice – Juh, Smetanova č.4, 040 79 Košice
oddelenie sociálnych vecí – kancelárie č. 17, 13
Telefón: 055/720 80 24, 22

vojvodska

MČ Košice – Juh zabezpečuje v jedálni podľa § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov  stravovanie fyzickej osobe, ktorá
a) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
b) alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Jedálny lístok - tu otvoriť

Dodávateľom stravy je firma Vamo s.r.o., Južná trieda č.2/A, Košice.
tel.: 055/633 09 81

Záujemca o stravovanie s trvalým pobytom v MČ Košice – Juh z radov starobných dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých osôb je povinný uzatvoriť Dohodu o zabezpečení spoločného stravovania (ďalej len ,,dohoda“) s MČ Košice – Juh. Podmienkou na uzatvorenie ,,dohody“ medzi záujemcom o stravovanie a mestskou časťou je vyplnená Žiadosť o zabezpečenie stravovania, rozhodnutie o výške dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou , doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie.  Potrebné informácie a  tlačivo žiadosti poskytuje oddelenie sociálnych vecí v kanceláriách č. 17 a 13. Formulár žiadosti je možné získať aj na webovej stránke www.kosicejuh.sk.
Po uzatvorení „dohody“ je možné zakúpiť si stravné lístky  každú stredu od 11,00 hod. do 13,00 hod. v  priestoroch Jedálne na Vojvodskej ulici č. 5 v Košiciach.
Možné je zakúpiť si 6 ks stravných lístkov na týždeň.

Výdaj obedov:
pre stravujúcich sa v jedálni od pondelka do piatku od 12,00 do 13,30 hodiny
do obedárov od pondelka do piatku od 11,15 do 12,00 hodiny

Cena stravného lístka je stanovená na sumu 3,00 €. Cena stravného lístka je znížená o príspevok mesta Košice, v súlade s uznesením č. 577 z XIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 12.12.2016, účinného od 01.01.2017,  a o príspevok Mestskej časti Košice – Juh, v súlade s uznesením č. 100 zo  XVI. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh zo dňa 20.12.2016, účinného od 01.01.2017, a úpravou 4. bodu programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2017.

výška dôchodku              príspevok mesta       príspevok Mestskej časti        úhrada príjemcu                                Košice                           Košice – Juh                 príjemcu

do 270,00 €                              0,83 €                               0,20 €                            1,97 €

od 270,01  € do 370,00 €         0,66 €                               0,20 €                            2,14 €

od 370,01 €                                   0 €                               0,20 €                            2,80 €