Komisie

 

Komisie  zriaďuje miestne  zastupiteľstvo ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených miestnym zastupiteľstvom. Miestne zastupiteľstvo vymedzuje zloženie a úlohy jednotlivých komisií.

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh zriadilo vo volebnom období 2014-2018 štyri stále komisie:

  • Komisiu finančnú
  • Komisiu výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja
  • Komisiu sociálnu
  • Komisiu kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy

Počet členov v týchto komisiách bol určený na 8 z toho 4 neposlanci.

Rokovací poriadok komisií MZ MČ Košice - Juh
Naplň činností komisií MZ MČ Košice - Juh

 

Komisia finančná

Predseda komisie:

Ing. Viera Sudzinová 

Poslanci:

Ing. Juraj Tobák
Ing. Stanislav Vibranský

Neposlanci:

Kornélia Betáková
Ing. Ľuboslav Čobík – Ferčík
Mgr. Martina Matečková
Ing. Miloš Surový

Pozvánka - Komisia finančná 9/2018
Dochádzka - Komisia finančná 2018

Archív
Zápisnice z komisie

 

Komisia výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja

Predseda komisie:

Ing. Ladislav Breicha

Poslanci:

Ing. Erich Blanár
PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD.
MVDr. Štefan Karahuta

Neposlanci:

Miroslav Majerníček
František Ujlaki
Ing. Radoslav Tobák
Ing. Stanislav Vibranský st.

Pozvánka - Komisia výstavby 9/2018
Dochádzka - Komisia výstavby 2018

Archív
Zápisnice z komisie

 

Komisia sociálna

Predseda komisie:

Mgr. Renáta Šramková

Poslanci:

Ing. Ladislav Breicha
Ing. Patrícia Čekanová, PhD.
MVDr. Štefan Karahuta

Neposlanci:

Ing. Katarína Baranová
MUDr. Emil Fraenkel
Bc. Martina Gregušová
Daniela Maliničová

Pozvánka - Komisia sociálna 10/2018
Dochádzka - Komisia sociálna 2018

Archív
Zápisnice z komisie

 

Komisia kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy

Predseda komisie:

Mgr. art. Milan Kyjovský, DiS. art.

Poslanci:

Ing. Jozef Bernát
Ing. Erich Blanár
Ing. Mária Horňáková

Neposlanci:

Bc. Dominik Babušík
František Králka
Jozef Lipták

Pozvánka - Komisia kultúry 10/2018
Dochádzka - Komisia kultúry 2018

Archív
Zápisnice z komisie