Miestny podnik

mps

 

 

 

 

 

Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice v likvidácií
So sídlom: Rastislavova 65, 040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Ondrej Vargic, konateľ, likvidátor Životopis

IČO: 31 687 067
DIČ: 2020491869
IČ DPH: SK2020491869
Zapísaný v OR Okresného súdu Košice I., Odd. Sro, vl. č. 4369/V

Telefón: +421 55 622 85 75
Mobil: 0905 642 371
Email: info@mpskosice.sk
WEB: www.mpskosice.sk

Uznesením číslo 98 zo 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 20. 12. 2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh v súlade s uznesením č. 55 zo dňa 29. 6. 2004 zrušuje spoločnosť Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice, so sídlom Rastislavova č. 65, 040 01 Košice, IČO 31 687 067, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 4369/V bez právneho nástupcu ku dňu 01. 01. 2017. Uznesenie č. 98

Dozorná rada:

Predseda: 
JUDr. Jaroslav Kaifer   jaroslav.kaifer@kosicejuh.sk

Členovia:    
Ing. Juraj Tobák   juraj.tobak@kosicejuh.sk
Ing. Stanislav Vibranský   stanislav.vibransky@kosicejuh.sk

Účtovná závierka za rok 2016
Účtovná závierka za rok 2015
Účtovná závierka za rok 2014
Účtovná závierka za rok 2013
Účtovná závierka za rok 2012