Obchodné verejné súťaže

______________________________________________________________________________________________________________

Zámery prenájmu a predaja majetku  
Zámery prenájmu a predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
Obchodné verejné súťaže  
Prevod a prechod vlastníckych práv  

______________________________________________________________________________________________________________

OVS - pozemok parc. č. KN C 501/323 o výmere 1 240 m2 (2)

 

 

Archív