Uvítanie detí do života 24.9.2016

V sobotu starosta Mestskej časti Košice – Juh Jaroslav Hlinka privítal do života detičky Anastáziu, Amáliu, Jozefa, Terezu, Michala, Radovanu, Dávida, Hanu a Zoe. Detičkám, rodičom a príbuzným zaželal veľa krásnych a

Rekonštrukcia rozvodov TEHO

Dňa 16.9.2016 sa  starosta MČ Košice –Juh JUDr. Jaroslav Hlinka spolu so zástupcami zhotoviteľa stavby zúčastnil miestnej obhliadky trasy, kde prebiehala modernizácia rozvodov teplovodného potrubia na uliciach Pasteurova, Šoltésovej, Brezová, Milosrdenstva, Pasteurovo

FESTIVAL GYMNASTIKY A TANCA

Športová hala Strednej odbornej školy na Ostrovského 1 sa v sobotu 17.9.2016 stala dejiskom Slovenského festivalu gymnastiky a tanca so zahraničnou účasťou. Tanečné, gymnastické a scénické skupiny rôznych vekových kategórii predviedli svoje tanečné a gymnastické

Oznámenie o prevádzaní revízie elektrických vonkajších rozvodov a elektrických domových prípojok v správe VSD a.s.

Na základe rámcovej zmluvy č. 2049/2300/2013 uzavretej medzi spol. ELEKTRO-KLEMO, s.r.o. a VSD a.s. Košice sa v obci Mestská časť Košice – Juh, ulica Gemerská, Školská, Paulínyho, Kórejská, Rastislavova bude v termíne

23. Večer Márii- 12.9.2016

Mestská časť Košice – Juh aj tohto roku podporila projekt „Večer Márii 2016“, ktorý organizuje Únia žien Slovenska, Okresné organizácie v Košiciach. Tradícia Večera Márii – prezentácia práce a života žien vznikla v roku 1994

Európsky týždeň športu 2016

V rámci Európskeho týždňa športu 2016, ktorý prebieha v 31 krajinách Európy sa aj seniori z Denného centra seniorov Mestskej časti Košice – Juh aktívne zapojili do skvelej retro show -Spartakiáda 2016. Na

Pozvánka na uvítanie detí

NÁVRATKA

Superpohár starostu MČ Košice-Juh 2016

Vyvrcholením Košického športového leta  2016 (ďalej len „KŠL 2016“) boli finálové zápasy najlepších družstiev o superpohár starostu MČ Košice-Juh, ktoré sa odohrali 29.augusta 2016 na ihriskách T – Systems Športovo – zábavného

Rekonštrukcia chodníka na Užhorodskej ulici

Na základe podnetov  starostu MČ Košice – Juh, začalo mesto Košice v týchto dňoch s ucelenou opravou chodníka na Užhorodskej ulici. Chodník je dlhodobo v technicky nevyhovujúcom stave.   V rámci rekonštrukcie chodníka bude vybudovaný

Pamiatka zosnulých Cintorínska ulica – Oznámenie

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ: Žiadosť môže záujemca doručiť do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh v termíne od 25.8.2016  do 30.9.2016. Upozornenie: Žiadosti,  ktoré nebudú obsahovať všetky požadované doklady nebudú zaradené do žrebovania. Tlačivá