Letný tábor

Opäť je tu čas letných prázdnin. Ak práve premýšľate nad programom pre vaše deti, máme pre vás zaujímavú ponuku. Mestská časť Košice – Juh v spolupráci s OZ Dračia stopa pripravila pre

PAMIATKA ZOSNULÝCH – vyžrebované poradie pridelenia trhových stolov v roku 2018

  Poradie pridelenia trhových stolov  

35. výročie Spojenej školy na Alejovej

Blahoželáme🎉 Spojenej škole na Alejovej ul. k 35. výročiu založenia školy. Želáme ešte veľa úspešných rokov všetkým pedagogickým👩‍🏫 aj nepedagogickým pracovníkom a načerpania nových síl počas prázdnin. Ďakujeme za pozvanie a tešíme

„Regenerácia vnútrobloku Sídliska Železníky, Košice“

V týchto dňoch sa v našej mestskej časti začala „Regenerácia vnútrobloku Sídliska Železníky, Košice“ v lokalite ulíc Užhorodská, Krakovská, Miškovecká. Mesto Košice na to získalo nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného

Júnové uvítanie detí do života

V sobotu 23.júna 2018 obradnú sieň MČ Košice – Juh zaplnili rozžiarené deti pri príležitosti uvítania detí do života. Starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka privítal do veľkej rodiny Južanov detí: Terezku,

Vymaľovali sme prvé športové ihrisko

V piatok 22. júna sme  za pomoci šikovných rúk dobrovoľníkov zo Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie Požiarnická 1, spoločnosti dm drogerie markt -INICIATÍVA DM {SPOLOČNE}, aktivačných pracovníkov a zamestnancov MČ, vymaľovali športové

Klobúková párty

Keď sa stretnú južanské seniorky, vždy je dobrá nálada. Tá nechýbala ani na klobúkovej párty v záhrade Spoločensko – relaxačného centra. Členky Denného centra Košice – Juh predviedli zaujímavé, farebné, dobové, extravagantné

Verejné ocenenie

Udeľovanie verejných ocenení sa traduje v našej mestskej časti už od roku 2009, kedy boli slávnostne uvedené obecné symboly – erb, vlajka a insígnie starostu do užívania Mestskej časti Košice – Juh.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

V zmysle § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 a 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o

Uskutočnilo sa prerokovanie územného plánu

13.júna 2018 sa uskutočnilo v Mestskej časti Košice – Juh verejné prerokovanie návrhu „Územného plánu mesta Košice – koncept riešenia“. Informácie týkajúce sa konceptu riešenia Územného plánu mesta Košice sú uverejnené na