Oznámenie o prevádzaní revízie elektrických vonkajších rozvodov a elektrických domových prípojok v správe VSD a.s.

Na základe rámcovej zmluvy č. 2049/2300/2013 uzavretej medzi spol. ELEKTRO-KLEMO, s.r.o. a VSD a.s. Košice sa v obci Mestská časť Košice – Juh, ulica Gemerská, Školská, Paulínyho, Kórejská, Rastislavova bude v termíne

23. Večer Márii- 12.9.2016

Mestská časť Košice – Juh aj tohto roku podporila projekt „Večer Márii 2016“, ktorý organizuje Únia žien Slovenska, Okresné organizácie v Košiciach. Tradícia Večera Márii – prezentácia práce a života žien vznikla v roku 1994

Európsky týždeň športu 2016

V rámci Európskeho týždňa športu 2016, ktorý prebieha v 31 krajinách Európy sa aj seniori z Denného centra seniorov Mestskej časti Košice – Juh aktívne zapojili do skvelej retro show -Spartakiáda 2016. Na

Pozvánka na uvítanie detí

NÁVRATKA

Superpohár starostu MČ Košice-Juh 2016

Vyvrcholením Košického športového leta  2016 (ďalej len „KŠL 2016“) boli finálové zápasy najlepších družstiev o superpohár starostu MČ Košice-Juh, ktoré sa odohrali 29.augusta 2016 na ihriskách T – Systems Športovo – zábavného

Rekonštrukcia chodníka na Užhorodskej ulici

Na základe podnetov  starostu MČ Košice – Juh, začalo mesto Košice v týchto dňoch s ucelenou opravou chodníka na Užhorodskej ulici. Chodník je dlhodobo v technicky nevyhovujúcom stave.   V rámci rekonštrukcie chodníka bude vybudovaný

Pamiatka zosnulých Cintorínska ulica – Oznámenie

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ: Žiadosť môže záujemca doručiť do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh v termíne od 25.8.2016  do 30.9.2016. Upozornenie: Žiadosti,  ktoré nebudú obsahovať všetky požadované doklady nebudú zaradené do žrebovania. Tlačivá

Oprava schodov Turgenevova-Lomonosovova

Mesto Košice na základe požiadavky starostu Mestskej časti Košice – Juh začalo s opravou prepojovacích schodov z Turgenevovej ulice na Lomonosovovu, popri materskej škole. Schody sú už dlhodobo v technicky nevyhovujúcom stave.

Kontrola čistoty

V rámci pravidelných kontrol čistoty a verejného poriadku bola dňa 3.8.2016 vykonaná obhliadka lokality Mlynárska, Šoltésovej, Južná trieda, ktorá bola zameraná na stav kosenia, údržby verejnej zelene a čistoty verejných priestranstiev. Na

Pracovné stretnutie

Na území MČ Košice – Juh sa v súčasnosti realizujú rozsiahle výkopové práce, ktoré súvisia s výmenou starých rozvodov plynovodu. Dňa 3.8.2016 sa na úrovni starostu Mestskej časti Košice – Juh uskutočnilo