Práčovňa Vojvodská

______________________________________________________________________________________________________________

 Opatrovateľská služba • Jedáleň Vojvodská
 Zariadenie opatrovateľskej služby  Práčovňa Vojvodská 

______________________________________________________________________________________________________________

PRÁČOVŇA – Vojvodská č. 4, Košice
v priestoroch malometrážnych bytov

Kontakt:
Mestská časť Košice – Juh
oddelenie sociálnych vecí, prízemie č. dverí 12
Referent: Viera Magyarová,
Telefón: 055/720 80 21
Mobil: 0905670715
Email: viera.magyarova@kosicejuh.sk

  

Zodpovedná pracovníčka práčovne: Jana Vojakovičová, tel.: 0949 894 785

MČ Košice – Juh poskytuje v zmysle § 59 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pomoc formou prania, žehlenia a údržby bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá

  1. má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý  zdravotný stav, alebo,
  2. dovŕšila dôchodkový vek.

Záujemca o služby práčovne  musí spĺňať tieto podmienky:

  1. trvalý  pobyt   v  mestskej   časti    Košice – Juh,
  2. podať písomnú Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby v práčovni na Vojvodskej č. 4,  Košice /ďalej len žiadosť/  na MČ Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice
  3. k žiadosti doložiť rozhodnutie o poberaní starobného, invalidného dôchodku resp. doklad preukazujúci ŤZP občana. 

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí MÚ MČ Košice – Juh a na webovej stránke MČ Košice – Juh www.kosicejuh.sk v sekcii Občan – Tlačivá na stiahnutie.

Preukaz sa vydáva na obdobie jedného kalendárneho roka.

Cena za 1 kg vypratej bielizne a šatstva  je 0,70 €, platba vopred v práčovni.

Pracovná doba v práčovni :  v pracovných dňoch  v čase od 7,30 do 15,30 hod. Obedňajšia prestávka: 11,30 – 12,00 hod.

Oznam o zmene ceny za pranie a žehlenie prádla