Zámery prenájmu a predaja majetku

______________________________________________________________________________________________________________

• Zámery prenájmu a predaja majetku  
• Zámery prenájmu a predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
• Obchodné verejné súťaže  
Prevod a prechod vlastníckych práv  

______________________________________________________________________________________________________________

Zámer prenájmu - kancelárske priestory
 
Predaj majetku - súčasť chladiaceho zariadenia
 
Cenník za krátkodobý nájom nebytových priestorov

Ponuka na prenájom voľných nebytových priestorov

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom MČ Košice – Juh

 

Archív