Zámery prenájmu a predaja majetku

______________________________________________________________________________________________________________

• Zámery prenájmu a predaja majetku  
• Zámery prenájmu a predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
• Obchodné verejné súťaže  
Prevod a prechod vlastníckych práv  

______________________________________________________________________________________________________________

 

Zámer prenájmu - pozemok
19.01.2017
Cenník za krátkodobý nájom nebytových priestorov

 

Voľné priestory na prenájom

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom MČ Košice – Juh

 

Archív