Zámery prenájmu a predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

______________________________________________________________________________________________________________

Zámery prenájmu a predaja majetku  
Zámery prenájmu a predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
Obchodné verejné súťaže  
Prevod a prechod vlastníckych práv  

______________________________________________________________________________________________________________

Zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Dom techniky ZSVTS KE s.r.o.
 
Zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Viktória Feňarová

 

Archív