Zástupca starostu

Karahuta1MVDr. Štefan Karahuta
(ženatý, dve deti)

1. poschodie, č. dverí 2
Email: stefan.karahuta@kosicejuh.sk
Telefón: 055/720 80 14
 

Dňa 18.12.2012 bol ako zástupca starostu zvolený Miestnym zastupiteľstvom MVDr. Štefan Karahuta.

 

Miestne zastupiteľstvo volí zástupcu starostu z radov poslancov. Pri zvolení mu miestne zastupiteľstvo vymedzí okruh právomocí, ktoré  je oprávnený vykonávať.

Okruh právomocí zástupcu starostu MČ Košice – Juh:

  1. Spolupracuje so starostom na rozvoji MČ Košice – Juh.
  2. Koordinuje činnosť poslaneckých klubov pri Miestnom zastupiteľstve  MČ Košice – Juh.
  3. Zabezpečuje výkon funkcie sobášiaceho poslanca.
  4. V čase  neprítomnosti  starostu ho zastupuje v rozsahu určenom vo vnútorných predpisoch a koná vo veciach, na ktoré mu bolo starostom vydané písomné splnomocnenie.

Zástupca starostu nie je oprávnený konať a rozhodovať vo veciach, ktoré patria do výlučnej právomoci starostu (§15 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov).