Skip to content

Informácie v prípade ohrozenia obyvateľstva

Informácie v prípade ohrozenia obyvateľstva.Je na mieste, že obyvatelia v týchto dňoch viac ako inokedy prejavujú záujem o informácie týkajúce sa možnosti ukrytia v prípade priameho ohrozenia obyvateľstva. Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 Z.z. rieši ako sa majú obyvatelia chrániť po vyhlásení mimoriadnej situácie v čase vojny a vojnového stavu. V našej mestskej časti prevládajú jednoduché úkryty vybudované svojpomocne (priestory pivníc, podzemné alebo nadzemné priestory stavieb, podzemné parkoviská). Požiadali sme právnické a fyzické osoby na území našej mestskej časti za účelom aktualizácie evidencie jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne s požiadavkou, aby nám v stanovenej lehote poskytli údaje o stavbách, alebo ich častiach, ktoré spĺňajú stavebno-technické požiadavky na ochranu obyvateľstva v súlade s citovanou vyhláškou. Aktualizované informácie priebežne dopĺňame do evidencie plánu ukrytia obyvateľstva. Bližšie informácie o civilnej ochrane obyvateľstva vrátane možností ukrytia nájdete aj na webovej stránke mesta Košice https://www.cokosice.sk/-ukrytie-obyvatelstva