Skip to content

Oznam k opusteniu zariadenia a o možných návštevách v ZOS

Mestská časť Košice – Juh v súlade s „ Postupmi pre poskytovateľov sociálnych služieb k opusteniu zariadenia prijímateľov sociálnych služieb a umožnenie  návštev v zariadeniach sociálnych služieb počas vianočných sviatkov“ vydaným MPSVR SR dňa 14.12.2021

U M O Ž Ň U J E

 1. opustenie  Zariadenia opatrovateľskej služby, Mlynárska 1, Košice (ďalej len „zariadenie“) prijímateľmi v období od 23. 12. 2021 do 26.12.2021  za týchto podmienok:
 1. Prijímatelia sociálnych služieb (ďalej len „prijímateľ“) môžu opustiť zariadenie počas vianočných sviatkov na minimálne 72 hodín.
 2. Po návrate do zariadenia budú prijímatelia v zariadení otestovaní, vyplnia „Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave“ a povinní podriadiť sa izolácii a to v trvaní 3 dni (očkovaní) a 5 dní (neočkovaní).
 3. Po ukončení izolácie budú prijímatelia opätovne v zariadení otestovaní.
 • návštevy v zariadení  v období od 23. 12. 2021 do 26.12.2021  za týchto podmienok:
 1. Návštevy k prijímateľom do zariadenia musia byť vopred dohodnuté na tel. č. 055/678 43 52,  0905 687 392.
 2. Pri vstupe do zariadenia je návšteva povinná sa preukázať:
 3. dokladom o kompletnom očkovaní,
 4. dokladom o prekonaní ochorenia Covid-19 za posledných 90 dní,
 5. Atg. testom nie starším ako 48 hod. aj u kompletne očkovaných aj prekonaných návštevníkov.
 6. Návštevy budú umožnené denne: od 15,00 do 16,00 – max. 2 osoby 
 7. Čas trvania návštevy:  max. 30 min.
 8. Pri vstupe do zariadenia bude každému návštevníkovi zmeraná bezkontaktným teplomerom teplota. V prípade zvýšenej teploty (nad 37,2 ⁰C) alebo príznakov respiračného ochorenia, mu nebude umožnený vstup do zariadenia.
 9. Návštevníci sú povinní pri vstupe do zariadenia vykonať dezinfekciu rúk, musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 počas trvania celej návštevy!
 10. Návštevníci sú povinní vyplniť a podpísať tlačivo „Denná evidenciu návštev v ZOS“, ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave a jeho cestovateľskej anamnéze.

Návštevy pre prijímateľov v terminálnom štádiu budú povolené v OTP režime s povinnosťou predložiť PCR test nie starší ako 72 hod. po dohode so službukonajúcou sestrou zariadenia.