Skip to content

Pozastavenie návštev v ZOS

Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice

O Z N A M

Mestská časť Košice – Juh v súlade s „COVID AUTOMATOM – verzia 4.1“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 440 dňa 10.8.2021 s účinnosťou od 4.10.2021

z a s t a v u j e

do odvolania návštevy v Zariadení opatrovateľskej služby, Mlynárska 1, Košice, okrem klientov v terminálnom štádiu po dohode s personálom zariadenia. 

                                                                                         JUDr. Jaroslav Hlinka v.r.
starosta

                                                                                                           

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO