Skip to content

Úrady práce začnú vyplácať 2. balík inflačnej pomoci

Úrady práce začnú už tento mesiac vyplácať vybraným skupinám obyvateľov 2. balík inflačnej pomoci. Cieľom je zmierniť následky narastajúcich cien energií a vysokej inflácie 
Druhý inflačný balík jednorazovej pomoci predstavuje podporu vo výške približne 15,6 milióna eur.
Vybraným skupinám obyvateľov bude inflačná pomoc vyplatená automaticky. Ďalší občania, ktorí majú na inflačnú pomoc nárok, budú musieť o ňu požiadať najneskôr do 31. decembra Žiadosť je možné podať osobne, alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu.
2. balík inflačnej pomoci bude v novembri vyplatený automaticky týmto občanom:
-deťom narodeným v období od 1. júna do 31. októbra 2022
-sirotám s náhradným výživným, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok
-domácnostiam poberajúcim dávky v hmotnej núdzi
2. balík inflačnej pomoci bude v decembri vyplatený automaticky osobám s ŤZP, ak ich príjem nie je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 
O inflačnú pomoc musia požiadať:
-rodič dieťaťa, ktorý je prijímateľom súdom určeného výživného, alebo plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré je prijímateľom súdom určeného výživného v prípade, ak je určená vyživovacia povinnosť najviac 150 eur
-plnoletá osoba, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
-plnoletá osoba, ktorej sa v období od 30. apríla 202 do 31. októbra 2022 ukončilo poskytovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu.
Viac o 2. balíku inflačnej pomoci sa dozviete TU: https://www.upsvr.gov.sk/…/2.-balik-inflacnej-pomoci…

Zdroj: https://www.facebook.com/mpsvrsr