Skip to content

V zmysle zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zodpovednou osobou vo veciach prijatia, preverenia a evidencie kvalifikovaných oznámení a oznámení protispoločenskej činnosti kontrolór mestskej časti.

Oznámenia možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.

 

  • Písomné oznámenie má byť podané v uzatvorenej obálke na adresu u Mestská časť Košice-Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice s uvedením zodpovednej osoby „Kontrolór Mestskej časti Košice – Juh“ a slova „Neotvárať“ a to osobne počas úradných hodín alebo poštou na uvedenú adresu (viď. Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti).

 

  • Osobné oznámenie – ústnou formou do zápisnice možno uskutočniť len v kancelárii zodpovednej osoby a to na 1. poschodí, kancelária č. 1 na adrese Miestny úrad Mestskej časti Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice.

 

Elektronické oznámenie môže byť podané cez elektronickú emailovú adresu zodpovednej osoby a to kontrolor@kosicejuh.sk  s nepretržitým prístupom.

 

Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti