Skip to content

Matričný úrad

Úradné hodiny:

Pondelok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Utorok: 8.00 – 12.00
Streda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Štvrtok:  neúradný deň
Piatok: 8.00 – 13.00

 

Matričný úrad Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice

 

ÚZEMNÝ OBVOD MATRIČNÉHO ÚRADU KOŠICE – JUH TVORIA:

 • Mestská časť Košice-Barca
 • Mestská časť Košice-Juh
 • Mestská časť Košice-Krásna
 • Mestská časť Košice-Nad Jazerom
 • Mestská časť Košice-Šebastovce
 • Mestská časť Košice-Vyšné Opátske

Matričné udalosti, ktoré nastanú na území týchto mestských  častí sa vybavujú a zapisujú na Matričnom úrade  Košice – Juh.

Matričný úrad sa člení na:

 • rodnú matriku,
 • sobášnu matriku,
 • úmrtnú matriku,
 • a osobitnú matriku.

Matričný úrad

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí,
 • vedie index zápisov do matričných kníh,
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase obvodného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín,
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine,
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami,
 • pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom mieste,
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
 • posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva,
 • prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu, ak je už počaté, prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky
 • podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
 • pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok,
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach, príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
 • vyhotovuje výpisy z matrík zo štátneho archívu.

Duplikáty matričných dokladov (rodný list, sobášny list, úmrtný list) môže vybaviť:
–    osoba, ktorej sa zápis týka,
–    alebo člen  jej rodiny (za  člena rodiny sa považuje: manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba).

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 2 €.

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy  narodení,  knihy manželstiev, knihy úmrtí 7 €.

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10 €.

RODNÁ MATRIKA

Prízemie, č. dverí 20

Telefón: 055/7208051
Email: rodna.matrika@kosicejuh.sk

Na vybavenie dokladov novonarodeného dieťaťa z manželstva je potrebné predložiť:

– platné občianske preukazy oboch rodičov,

– sobášny list,

– novonarodené dieťa zapisuje otec dieťaťa, čiže manžel matky.

Informácie pri narodení detí mimo manželského zväzku sa podávajú individuálne, priamo na matričnom úrade. 


Informácia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Ministerstva vnútra k vybaveniu prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa.

Osobitná matrika

Matričné udalosti, ktoré nastali v zahraničí u občanov Slovenskej republiky:

(rody, sobáše, úmrtia)  sa vybavujú na rodnej matrike.

Informácie sa podávajú individuálne, priamo na matričnom úrade.

SOBÁŠNA MATRIKA  

Prízemie, č. dverí 18

Telefón: 055/7208025
Email: sobasna.matrika@kosicejuh.sk

Na uzavretie manželstva je potrebné predložiť:

 • vyplnenú žiadosť na uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci vyžiadajú na  matričnom  úrade,
 • platné občianske preukazy snúbencov,
 • rodné listy snúbencov,
 • ovdovený snúbenec predloží úmrtný list manžela,
 • rozvedený snúbenec predloží právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode skoršieho manželstva,
 • maloletý snúbenec predloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo,
 • ak je jeden zo snúbencov cudzinec, predloží ďalšie doklady podľa informácie matrikára, pretože každý prípad sa posudzuje individuálne,
 • doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na matričnom úrade bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu, alebo cirkvi.
  Úhrada zvýšených nákladov za sobáše mimo úradne určenej miestnosti

Správne poplatky pri uzavretí manželstva

Sobášne dni  v roku 2023/2024 pre Matričný úrad  Košice – Juh

V súlade so  zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v spojitosti s vyhláškou č. 529/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov príslušným k vykonávaniu občianskych sobášov je Mestská časť Košice – Juh.

Na základe uvedeného starostka MČ Košice – Juh určila sobášne dni pred matričným úradom Košice – Juh tak ako je to  nižšie uvedené. Sobášne hodiny v uvedené dni sú od 12.00 do 14.30 hod.

Miestnosť na uzavretie manželstva je obradná sieň v budove Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh,  Smetanova 4, Košice.

Oznamujeme snúbencom, ktorí budú uzatvárať manželstvo v Matričnom obvode Košice – Juh,
aby žiadosti o uzavretie manželstva nesťahovali z internetu.

Ďakujeme

 Sobášne dni  v roku 2024

 • 23.3.2024
 • 20.4.2024
 • 27.4.2024
 • 11.5.2024
 • 25.5.2024
 • 15.6.2024
 • 29.6.2024
 • 20.7.2024
 • 27.7.2024
 • 10.8.2024
 • 24.8.2024
 • 14.9.2024
 • 28.9.2024
 • 12.10.2024
 • 19.10.2024
 • 9.11.2024
 • 23.11.2024
 • 7.12.2024
 • 21.12.2024

Sobášiaci:

 • Ing. Anna Súkeníková – starostka
 • Ing. Jozef Bernát – poslanec
 • Ing. Erich Blanár – poslanec
 • Ing. Pavol Hlinka – poslanec
 • JUDr. Soňa Ivančová, PhD.– poslankyňa
 • Ing. Roman Nagy – poslanec
 • Mgr. Adam Očkaják  – poslanec
 • Ing. Radovan Sušila – poslanec
 • Ing. Jana Lévyová – poslankyňa

ÚMRTNÁ MATRIKA

Prízemie, č. dverí 19

Telefón: 055/7208027
Email: umrtna.matrika@kosicejuh.sk

Na vybavenie dokladov o úmrtí je potrebné predložiť:

 • občiansky preukaz zomrelého,
 • občiansky preukaz manžela(ky) zomrelého,
 • rodný list zomrelého,
 • sobášny list zomrelého,
 • listy o prehliadke mŕtveho vydané obhliadajúcim lekárom  (v 3-4 vyhotoveniach).