Skip to content

Trhoviská

 

Trhoviská

 

Vybavuje:
Mgr. Beáta Hrobáková – odd. regionálneho rozvoja a bytovej politiky

2. posch., č. dv. 13,
tel. 055-720 80 39,
beata.hrobakova@kosicejuh.sk

Trhoviska

Mestská časť Košice – Juh ako správca trhoviska ponúka na prenájom voľné trhové stoly na Centrálnom trhovisku na Južnej triede 33 v Košiciach. V prípade Vášho záujmu o predaj na predmetnom trhovisku sa môžete bližšie informovať na tel. č. 055-720 80 39, alebo osobne na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Juh, Smetanova 4, Košice, II. poschodie č. dverí 13.

Trhový poriadok

 

Centrálne trhovisko na Južnej triede v Košiciach

 

Trhové dni na Centrálnom trhovisku:


Od 16.3. do 31.10.
pondelok až piatok:
6:00 hod. do 18:00 hod.

sobota:                       6:00 hod. do 14:00 hod. 

Od 1.11. do 15.3.
pondelok až piatok: 8:00 hod do 17.00 hod
sobota:                       8:00 hod. do 14:00 hod.

Nájomné za predajné zariadenie na Centrálnom trhovisku je nasledovné:

  • Fyzická osoba drobnopestovateľ za 1 m2 na deň 1,75 €
  • Fyzická osoba, živnostník, právnická osoba, SZČO za 1 m2 na deň  2,30 €
  • Za celý trhový stôl na jeden týždeň 27 €
  • Za celý trhový stôl na jeden mesiac 106 €
  • Výška nájomného za použitie prenajatej plochy v rámci trhoviska za každý začatý m2 0,50 €
  • Nájomné za stánok s dočasným stanovišťom za stánok na 1 mesiac 110 €
  • Nájomné za manipulačný priestor za trhovým stolom 1,00 €

 

Príležitostný trh

 

Príležitostné trhy na Centrálnom trhovisku:

  • Veľkonočný jarmok – v týždni pred veľkonočnými sviatkami počas dvoch dní,
  • Vianočné trhy – v týždni pred vianočnými sviatkami počas dvoch dní

V čase Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých na Cintorínskej ulici

Príležitostné trhy sa uskutočňujú v termínoch a dňoch určených Mestskou časťou Košice – Juh, ktoré oznámi v občasníku JUŽAN, na svojej webovej stránke, na úradnej tabuli, prípadne iným vhodným spôsobom. Predajný čas príležitostných trhov je stanovený podľa charakteru príležitostného trhu v rozmedzí od 7:00 hod. do max. 22:00 hod.

Trhové dni sa nekonajú v dňoch: 1. januára, 6. januára, vo Veľký piatok, vo Veľkonočnú nedeľu, vo Veľkonočný pondelok, 1. mája, 8. mája, 5. júla, 29. augusta, 1. septembra, 15. septembra, 1. novembra, 17. novembra, 24. decembra po 12.00 hodine, 25. decembra a 26. decembra, s výnimkou dňa 8. mája a 1. septembra, kedy je povolený predaj kvetov a 1. novembra, kedy je povolený predaj kvetov a predmetov určených na výzdobu hrobových miest