Skip to content

Kontrolór

Mgr. Mária Shejbalová Muchová, PhD. 

1. poschodie, č. dverí 1
Email: kontrolor@kosicejuh.sk
Telefón: 055/720 80 26

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh na svojom 22. zasadnutí konaného dňa 13.09.2022 podľa § 14 ods. 3 zákona NR SR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 18a, 18c zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolilo v tajnom hlasovaní za kontrolóra mestskej časti Košice – Juh Mgr. Mária Shejbalová Muchová, PhD.. Kontrolóra volí miestne zastupiteľstvo na 6 rokov.

Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra obce a rozsah jeho kontrolnej činnosti ustanovuje zákon  SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


Rozsah kontrolnej činnosti podľa §18d

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha

a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Kontrolná činnosť podľa §18d ods. 3 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb.

Úlohy kontrolóra sú ustanovené v § 18f Zákona o obecnom zriadení.

Kontrolór mestskej časti:

  • sa zúčastňuje na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených miestnym zastupiteľstvom.
  • je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona o obecnom zriadení.
  • je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom miestneho zastupiteľstva alebo starostovi.


Kontrolór je zodpovednou osobou vo veciach prijatia, preverenia a evidencie kvalifikovaných oznámení a oznámení protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 
Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznámenia možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.

Písomné oznámenie má byť podané v uzatvorenej obálke na adresu u Mestská časť Košice-Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice s uvedením zodpovednej osoby „Kontrolór Mestskej časti Košice – Juh“ a slova „Neotvárať“ a to osobne počas úradných hodín alebo poštou na uvedenú adresu (viď. Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti).

Osobné oznámenie – ústnou formou do zápisnice možno uskutočniť len v kancelárii zodpovednej osoby a to na 1. poschodí, kancelária č. 1 na adrese Miestny úrad Mestskej časti Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice.

Elektronické oznámenie môže byť podané cez elektronickú emailovú adresu zodpovednej osoby a to kontrolor@kosicejuh.sk  s nepretržitým prístupom.

Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti

 

Plán kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti

 

Správy kontrolóra Mestskej časti:

Správa o výsledkoch kontroly - Kontrola prevodov nehnutel'ného majetku obce

Správa o výsledkoch kontroly č. 2/2024
Správa o výsledkoch kontroly č. 1/2024

Archív