Jedáleň Vojvodská

______________________________________________________________________________________________________________

Opatrovateľská služba  Jedáleň Vojvodská
• Zariadenie opatrovateľskej služby   

______________________________________________________________________________________________________________

Jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej č. 5

Vestibul

 

Salónik

 

Jedáleň

 

Kontakt:
Miestny úrad MČ Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice
Oddelenie sociálnych vecí – kancelárie č. 17, 13
Telefón: 055/720 80 24, 22

 

MČ Košice – Juh zabezpečuje v jedálni podľa § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov  stravovanie fyzickej osobe, ktorá
a) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
b) alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Jedálny lístok - tu otvoriť

Dodávateľom stravy je firma Gastroservis MM s.r.o., Hurbanova 6, Košice.
tel.: 0907 588 129

SÚHRN PRAVDIEL – Jedáleň pre dôchodcov Vojvodská 5

 https://www.restaurak.sk/-jedalen

 https://www.facebook.com/Jed%C3%A1le%C5%88-Vojvodsk%C3%A1-Ko%C5%A1ice-855320307958318/

Fotogaléria


Záujemca o stravovanie s trvalým pobytom v MČ Košice – Juh z radov starobných dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých osôb je povinný uzatvoriť Dohodu o zabezpečení spoločného stravovania (ďalej len ,,dohoda“) s MČ Košice – Juh. Podmienkou na uzatvorenie ,,dohody“ medzi záujemcom o stravovanie a mestskou časťou je vyplnená Žiadosť o zabezpečenie stravovania, rozhodnutie o výške dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou , doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie.  Potrebné informácie a  tlačivo žiadosti poskytuje oddelenie sociálnych vecí v kanceláriách č. 17 a 13. Formulár žiadosti je možné získať aj na webovej stránke www.kosicejuh.sk.
Po uzatvorení „dohody“ je možné zakúpiť si stravné lístky  každú stredu od 11:00 hod. do 13:30 hod. v  priestoroch Jedálne na Vojvodskej ulici č. 5 v Košiciach.
Možné je zakúpiť si 6 ks stravných lístkov na týždeň.

Výdaj obedov:
pre stravujúcich sa v jedálni od pondelka do piatku od 11:30 do 13:30 hodiny
do obedárov od pondelka do piatku od 11,15 do 12,00 hodiny

Cena stravného lístka je stanovená na sumu 2,95 €. Cena stravného lístka je znížená o príspevok mesta Košice v súlade s uznesením č. 225 z  IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 03.10.2019, účinného od 01.10.2019, a to nasledovne:

výška príjmu:                 príspevok mesta Košice        úhrada stravníka za jeden stravný lístok:

do 415,00 €                       1,00 €                                    1,95 €

od 415,01 €                        0 €                                         2,95 €