Jedáleň Vojvodská

______________________________________________________________________________________________________________

Opatrovateľská služba  Jedáleň Vojvodská
• Zariadenie opatrovateľskej služby   

______________________________________________________________________________________________________________

Jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej č. 5

   
              Jedáleň                                 Salónik                           Vestibul                   Vstup do jedálne                    
Kontakt:
Miestny úrad MČ Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice
Oddelenie sociálnych vecí – kancelárie č. 17, 13
Telefón: 055/720 80 24, 22

MČ Košice – Juh zabezpečuje v jedálni podľa § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov  stravovanie fyzickej osobe, ktorá
a) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
b) alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Jedálny lístok - tu otvoriť

Dodávateľom stravy je firma Gastroservis MM s.r.o., Hurbanova 6, Košice.
tel.: 0907 588 129

 http://www.restaurak.sk/-jedalen

 https://www.facebook.com/Jed%C3%A1le%C5%88-Vojvodsk%C3%A1-Ko%C5%A1ice-855320307958318/

Fotogaléria


Záujemca o stravovanie s trvalým pobytom v MČ Košice – Juh z radov starobných dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých osôb je povinný uzatvoriť Dohodu o zabezpečení spoločného stravovania (ďalej len ,,dohoda“) s MČ Košice – Juh. Podmienkou na uzatvorenie ,,dohody“ medzi záujemcom o stravovanie a mestskou časťou je vyplnená Žiadosť o zabezpečenie stravovania, rozhodnutie o výške dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou , doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie.  Potrebné informácie a  tlačivo žiadosti poskytuje oddelenie sociálnych vecí v kanceláriách č. 17 a 13. Formulár žiadosti je možné získať aj na webovej stránke www.kosicejuh.sk.
Po uzatvorení „dohody“ je možné zakúpiť si stravné lístky  každú stredu od 11:00 hod. do 13:30 hod. v  priestoroch Jedálne na Vojvodskej ulici č. 5 v Košiciach.
Možné je zakúpiť si 6 ks stravných lístkov na týždeň.

Výdaj obedov:
pre stravujúcich sa v jedálni od pondelka do piatku od 11:30 do 13:30 hodiny
do obedárov od pondelka do piatku od 11,15 do 12,00 hodiny

Cena stravného lístka je stanovená na sumu 2,95 €. Cena stravného lístka je znížená o príspevok mesta Košice, v súlade s uznesením č. 974 z XVIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 11.12.2017, účinného od 01.01.2018,  a o príspevok Mestskej časti Košice – Juh, v súlade s uznesením č. 158 zo  XXII. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh zo dňa 14.12.2017, účinného od 01.01.2018.

výška dôchodku              príspevok mesta       príspevok Mestskej časti        úhrada príjemcu                                Košice                           Košice – Juh                 príjemcu

do 300,00 €                              0,83 €                               0,15 €                            1,97 €

od 300,01  € do 400,00 €         0,66 €                               0,15 €                            2,14 €

od 400,01 €                                   0 €                               0,15 €                            2,80 €