Skip to content

Jedáleň Vojvodská

Kontakt:

Miestny úrad MČ Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice
Oddelenie sociálnych vecí – kancelárie č. 17, 13
Telefón: 055/720 80 24, 22
https://www.facebook.com/vojvodska

MČ Košice – Juh zabezpečuje v jedálni podľa § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov  stravovanie fyzickej osobe, ktorá
a) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
b) alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Informujeme stravníkov Jedálne na Vojvodskej ul., že v súvislosti s blížiacim sa termínom skončenia platnosti dohôd o zabezpečení stravovania (do 31.12.2023), je od 11.12.2023 možné uzatváranie nových dohôd o zabezpečení stravovania na rok 2024.

K uzatvoreniu dohody je potrebné zdokladovať:

  • Občiansky preukaz,
  • Svoj doklad o príjme (posledné vydané rozhodnutie o výške dôchodku z mesiaca júl 2023 alebo október 2023, prípadne iné príjmy),
  • Doklad o príjme manžela/manželky (k priznaniu účelového finančného príspevku na stravovanie – v prípade splnenia spoločného príjmu domácnosti do 1 000,00 eur).

 

U P O Z O R N E N I E

Upozorňujeme stravníkov, že z dôvodu koncoročnej uzávierky je na mesiac december potrebné zakúpiť si stravné lístky najneskôr do 14.12.2023.

Taktiež Vás upozorňujeme, že v súvislosti s dátumom platnosti Dohôd o zabezpečení stravovania do 31.12.2023 je potrebné skontrolovať si platnosť zakúpených stravných lístkov.

Stravné lístky platné do 31.12.2023 Vás žiadame spotrebovať najneskôr do tohto dátumu.


 

O Z N A M

 

Oznamujeme stravníkom Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej ul. č. 5, že na základe mimoriadnej valorizácie dôchodkov o 10,6 % s účinnosťou od 1.7.2023, bude automaticky u stravníkov u ktorých dôjde k 1.7.2023 k prekročeniu výšky príjmu 500,00 eur v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v  Košiciach č. 1054 zo dňa 17.06.2022  odňatý finančný príspevok na stravovanie vo výške 2 eur (zvýšenie ceny stravného lístka zo sumy 1,24 eur na sumu 3,24 eur) .

Nové rozhodnutia o zvýšení dôchodkových dávok platné od 1.7.2023 budú dôchodcom doručované Sociálnou poisťovňou v priebehu mesiaca august. V augustovom dôchodku bude dôchodcom  automaticky doplatená suma zvýšenia dôchodku za mesiac júl.

Bližšie informácie Vám poskytnú na odd. sociálnych vecí Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice v kanceláriách č. 12, 13, 14 a 17 alebo na tel. č. 720 80 21 – 24.

 

🍽️Jedálny lístok – tu otvoriť

Dodávateľom stravy je firma Gastroservis MM s.r.o., Hurbanova 6, Košice.
tel.: 0907 588 129

SÚHRN PRAVDIEL – Jedáleň pre dôchodcov Vojvodská 5KLIK: Uznesenie č. 1054 z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 17. júna 2022 – Posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku na stravovanie dôchodcov od 01.07.2022


OZNAM

Mestská časť Košice – Juh na základe vyhlášky č. 25/2022 Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.2.2022 umožňuje od 1.3.2022 konzumáciu stravy v Jedálni pre dôchodcov na Vojvodskej ul. č. 5, Košice. 


Záujemca o stravovanie s trvalým pobytom v MČ Košice – Juh z radov starobných dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých osôb je povinný uzatvoriť Dohodu o zabezpečení spoločného stravovania (ďalej len ,,dohoda“) s MČ Košice – Juh. Podmienkou na uzatvorenie ,,dohody“ medzi záujemcom o stravovanie a mestskou časťou je vyplnená Žiadosť o zabezpečenie stravovania, rozhodnutie o výške dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou , doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie.  Potrebné informácie a  tlačivo žiadosti poskytuje oddelenie sociálnych vecí v kanceláriách č. 17 a 13. Formulár žiadosti je možné získať aj na webovej stránke www.kosicejuh.sk.
Po uzatvorení „dohody“ je možné zakúpiť si stravné lístky  v pracovných dňoch od 11:00 hod. do 13:00 hod. v priestoroch Jedálne na Vojvodskej ulici č. 5 v Košiciach.
Možné je zakúpiť si 6 ks stravných lístkov na týždeň.

Cena stravného lístka je stanovená na sumu 3,24 €. Cena stravného lístka je znížená o príspevok mesta Košice v súlade s uznesením č. 1054 z  XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 17.6.2022, účinného od 01.07.2022, a to nasledovne:


výška príjmu:                 príspevok mesta Košice        úhrada stravníka za jeden stravný lístok:

do 500,00 €                                2,00 €                                    1,24 €

od 500,01 €                                 0 €                                         3,24 €


 

Jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej č. 5

Vestibul

Salónik

Jedáleň