Skip to content

Jedáleň Vojvodská

Kontakt:

Miestny úrad MČ Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice
Oddelenie sociálnych vecí – kancelárie č. 17, 13
Telefón: 055/720 80 24, 22
https://www.facebook.com/vojvodska

MČ Košice – Juh zabezpečuje v jedálni podľa § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov  stravovanie fyzickej osobe, ktorá
a) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
b) alebo dovŕšila dôchodkový vek.

🍽️Jedálny lístok – tu otvoriť

Dodávateľom stravy je firma Gastroservis MM s.r.o., Hurbanova 6, Košice.
tel.: 0907 588 129

SÚHRN PRAVDIEL – Jedáleň pre dôchodcov Vojvodská 5

KLIK: Uznesenie č. 1054 z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 17. júna 2022 – Posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku na stravovanie dôchodcov od 01.07.2022


 

Záujemca o stravovanie s trvalým pobytom v MČ Košice – Juh z radov starobných dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých osôb je povinný uzatvoriť Dohodu o zabezpečení spoločného stravovania (ďalej len ,,dohoda“) s MČ Košice – Juh. Podmienkou na uzatvorenie ,,dohody“ medzi záujemcom o stravovanie a mestskou časťou je vyplnená Žiadosť o zabezpečenie stravovania, rozhodnutie o výške dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou , doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie.  Potrebné informácie a  tlačivo žiadosti poskytuje oddelenie sociálnych vecí v kanceláriách č. 17 a 13. Formulár žiadosti je možné získať aj na webovej stránke www.kosicejuh.sk.
Po uzatvorení „dohody“ je možné zakúpiť si stravné lístky  v pracovných dňoch od 11:00 hod. do 13:00 hod. v priestoroch Jedálne na Vojvodskej ulici č. 5 v Košiciach.
Možné je zakúpiť si 6 ks stravných lístkov na týždeň.

Cena stravného lístka je stanovená na sumu 3,24 €. Cena stravného lístka je znížená o príspevok mesta Košice v súlade s uznesením č. 1054 z  XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 17.6.2022, účinného od 01.07.2022, a to nasledovne:


výška príjmu:                 príspevok mesta Košice        úhrada stravníka za jeden stravný lístok:

do 500,00 €                                2,00 €                                    1,24 €

od 500,01 €                                 0 €                                         3,24 €


 

Jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej č. 5

Vestibul

Salónik

Jedáleň