Skip to content

Parlament seniorov

Parlament seniorov

Mestská časť Košice – Juh v spolupráci s Úniou žien Slovenska, Okresnou organizáciou Košice IV. a ZO Jednotou dôchodcov Košice – Juh už od roku 1994 organizuje „Parlament seniorov“.

Parlament seniorov 1998

Parlament seniorov v roku 1998

Toto podujatie je jedinečné nie len v mete Košice, ale aj v rámci Slovenskej republiky.

Prvotná myšlienka vzniku parlamentu bola  zapojiť seniorov do verejného života a riešenia vlastných aj verejných problémov. Postupne sa pridávalo aj vzdelávanie seniorov v problematike zákonov  ovplyvňujúcich ich život, učenie sa komunikácií so samosprávou mesta aj mestskej časti a formulovanie vlastných zámerov a požiadaviek.

Parlament seniorov v roku 2015

Na pôde parlamentu sa preberajú a riešia za účasti zástupcov mesta Košice, Mestskej časti Košice – Juh, mestskej a štátnej polície a zástupcov mestských podnikov, najmä problémy:

  • sociálne,
  • bývania v malometrážnych bytoch,
  • v mestskej hromadnej doprave,
  • v čistote verejných priestranstiev a verejného poriadku.

Parlament od svojho vzniku pomohol stovkám seniorov vyriešiť  problémy, ktoré súvisia s ich bývaním a životom v mestskej časti. 32 parlament seniorov