Skip to content

Opatrovateľská služba

SENIORI A OCHORENIE COVID-19 ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ

Adresa:

Mestská časť Košice – Juh, Smetanova č. 4,
oddelenie sociálnych vecí, referát OS, prízemie, č. dverí 12 a 13

Kontakt:

Vedúca referátu OS: Mgr. Oľga Odelgová                              Referent OS: Mgr. Alica Soliarová
Telefón: 055/720 80 22                                                            Telefón: 055/720 80 22
Mobil:    0905 670 715                                                              Mobil:    0905 670 715
Email: olga.odelgova@kosicejuh.sk                                       Email: alica.soliarova@kosicejuh.sk

Priemerné ekonomicky oprávnene náklady sociálnych služieb sú v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/20108 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zverejnené na Webovom sídle mesta Košice: www.kosice.sk v časti Občan – oblasť sociálnych vecí a sociálneho bývania.

Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe

 • odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách č. 448/2008,
 • odkázanej na pomoc pri úkonoch seba obsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
 • poskytuje sa v domácom prostredí prijímateľa, v pracovných dňoch, maximálne 7,5 hodín denne
 • s rozsahom minimálne 20 hodín za kalendárny mesiac, pričom denný limit (rozsah) je minimálne 2 hodiny.

 

Rozsah činností podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z.:

Sebaobslužné úkony:

 1. hygiena:
  • osobná hygiena
  • celkový kúpeľ
 2. stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
 3. vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
 4. obliekanie a vyzliekanie
 5. mobilita a motorika
 6. dodržiavanie liečebného režimu

 

Úkony starostlivosti o svoju domácnosť:

 1. nákup
 2. príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
 3. donáška jedla do domu
 4. umytie riadu
 5. bežné upratovanie v domácnosti
 6. obsluha bežných domácich spotrebičov
 7. starostlivosť o bielizeň
 8. starostlivosť o lôžko
 9. vynášanie drobného odpadu do smetnej nádoby
 10. donáška dreva ,uhlia
 11. ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou domácnosti

 

Základné sociálne aktivity:

 1. sprievod
  • na lekárske vyšetrenie
  • na vybavenie úradných záležitostí
  • do školy, zo školy, do a zo zamestnania
  • pri záujmových činnostiach
 2. predčítanie pre nevidiacich /prakticky nevidiacich/
 3. tlmočenie pre nepočujúcich alebo hluchoslepých

 

Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít:

 1. potreba dohľadu v určenom čase
 2. potreba nepretržitého dohľadu

 

Donáška obeda:

Jedným z úkonov opatrovateľskej služby je donáška obeda do bytu klienta bez ostatných úkonov opatrovateľskej služby.

Na poskytnutie tejto sociálnej služby je potrebné posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu, ktoré zabezpečuje Mesto Košice a uzatvorená “Dohoda o zabezpečení spoločného stravovania dôchodcom a ťažko zdravotne postihnutým občanom“ s MČ Košice – Juh.

Rozvoz obedov sa realizuje z Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej ulici č. 5, Košice.

Bližšie informácie ohľadom ceny stravného lístka a zakúpenia stravných lístkov nájdete na stránke https://www.kosicejuh.sk,  v časti sociálne služby – Jedáleň.

Dovoz stravy do  domácnosti prostredníctvom opatrovateľskej služby je  od 1. júna 2021 zabezpečovaný za úhradu 0,74€/donášku.

 

Spôsob vybavenia:

Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe vydaného rozhodnutia Mesta Košice o odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu. K posúdeniu je potrebné podať na referát sociálnych vecí Magistrátu mesta Košice „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“( ďalej len „žiadosť“), fotokópie lekárskych správ a rozhodnutie o výške dôchodku. Formulár „žiadosti“ je k dispozícii na referáte opatrovateľskej služby, oddelenia sociálnych vecí MČ Košice – Juh, web stránke MČ www.kosicejuh.sk   a web stránke mesta Košice   www.kosice.sk.                                                                                                                          

Po vydaní rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie opatrovateľskej služby občan požiada MČ Košice – Juh o zabezpečenie sociálnej služby – opatrovateľskej služby. Následne zamestnanci MÚ MČ Košice – Juh s občanom dohodnú podrobnosti jej poskytovania potrebné k uzavretiu „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“.

Základné informácie k poskytovaniu opatrovateľskej služby a postupu pri vybavovaní Vám poskytnú zamestnanci sociálneho oddelenia MČ Košice – Juh, Smetanova 4, prízemie kanc. 12 a 13.

MČ Košice – Juh poskytuje opatrovateľskú službu v súlade so Štatútom mesta Košice aj pre mestské časti Nad jazerom, Krásna, Barca, Šebastovce a Vyšné Opátske.

Úhrady za poskytované sociálne služby:

Za poskytované sociálne služby v rámci opatrovateľskej služby občan platí úhradu podľa svojho príjmu a majetku a príjmu a majetku spoločne posudzovaných osôb v zmysle zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov. Spôsob určenia a platenia úhrad upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie ( ďalej len VZN č. 212).

V súlade s § 23 VZN č. 253 od 1.7.2024 sú úhrady za poskytované úkony opatrovateľskej služby nasledovné:

1, Seba obslužné úkony a základné sociálne aktivity, dohľad, sprevádzanie k lekárovi, kultúrne podujatie a pod.                                                                  1,60 €/ hodina                 
2, Úkony starostlivosti o svoju domácnosť:     
a)  bežné upratovanie   4,00 €/ hodina
3, Úkony starostlivosti o svoju domácnosť:     
b) ostatné úkony starostlivosti o domácnosť    2,60 €/ hodina

Dokumenty, legislatíva, dôležité odkazy

Oznámenie o zmene výšky úhrad za poskytované sociálne služby v opatrovateľskej službe.

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

VZN mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Ďalší poskytovatelia opatrovateľskej služby v meste Košice:

Verejní poskytovatelia:

Pre klientov s trvalým pobytom v MČ Dargovských hrdinov a Košická Nová Ves:
Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, Košice – kontakt: 055/300 90 10

Pre klientov s trvalým pobytom v mestskej časti Sever, Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídlisko Ťahanovce:
Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice – kontakt: 0905 741 795,055/633 22 62

Pre klientov s trvalým pobytom v mestskej časti Západ, Sídlisko KVP, Luník IX., Myslava, Šaca, Lorinčík, Pereš a Poľov:
Mestská časť Košice – Západ, Trieda SNP 39, Košice – kontakt: 055/788 32 71

Neverejní poskytovatelia:

Homo Homini, n.o., Kpt. Nálepku 1, Košice – kontakt: 055/622 50 62, 0914 143 640
Zborová diakonia Cesta nádeje, Mlynská 23, Košice – kontakt: 055/625 15 21, 0910 950 920
Arcidiecézna charita Košice, cirkevná organizácia, Kontaktné miesto: Poštová č. 15, Košice, Kontaktná osoba: Jozef Košč (stretnutie je nutné dohodnúť deň vopred). Kontakt:  0910 842 458
Seniorka, n.o, Hviezdoslavova 7, Košice – kontakt: 0911 993 818