Dokumenty mestskej časti

 

 

Programový rozpočet

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2020 - 2022
9. zmena Programového rozpočtu 2019
8. zmena Programového rozpočtu 2019
7. zmena Programového rozpočtu 2019
6. zmena Programového rozpočtu 2019
5. zmena Programového rozpočtu 2019
4. zmena Programového rozpočtu 2019
3. zmena Programového rozpočtu 2019
2. zmena Programového rozpočtu 2019
1. zmena Programového rozpočtu 2019
Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2019 - 2021
Programový rozpočet 2019 až 2021 a skutočné plnenie za 2016 až 2018
Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2019 - 2021

 

Archív

 

Záverečný účet a Výročná správa

Záverečný účet MČ Košice - Juh za rok 2018
Výročná správa MČ Košice - Juh za rok 2018

Archív

 

Monitorovacia správa

Monitorovacia správa MČ Košice - Juh k 30. 06. 2019

Archív

 

Návrh všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


Informácia k dotáciám
Informácia k nájomným bytom
Informácia k škôlkam a jasliam

 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice

VZN č. 173 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice
VZN č. 157 O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
Zmeny a doplnky VZN č. 157

Program rozvoja mesta Košice na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025

Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 (2025)
Akčný plán Mestskej časti Košice - Juh
Projektové zámery MČ Košice - Juh

Doplnenie akčného plánu Mestskej časti Košice-Juh

Vyhodnotenie akčného plánu MČ KE Juh za rok 2016

        Doplnenie akčného plánu 11/2017
        Akčný plán na roky 2019-2021