Skip to content

Dokumenty mestskej časti

Programový rozpočet

Archív

 

Záverečný účet a Výročná správa

Záverečný účet MČ Košice - Juh za rok 2023

Archív

 

Monitorovacia správa

Monitorovacia správa MČ Košice - Juh k 30. 06. 2023

Archív

 

Návrh všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia

Informácia k nájomným bytom
Informácia k škôlkam a jasliam

 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice

VZN č. 173 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice
VZN č. 157 O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
Zmeny a doplnky VZN č. 157

 

Program rozvoja mesta Košice na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025

Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 (2025)
Akčný plán Mestskej časti Košice - Juh
Projektové zámery MČ Košice - Juh

Doplnenie akčného plánu Mestskej časti Košice-Juh
Vyhodnotenie akčného plánu MČ KE Juh za rok 2016
Doplnenie akčného plánu 11/2017
Akčný plán na roky 2019-2021
Informácia o plnení „Akčného plánu rozvoja Mestskej časti Košice – Juh za roky 2019-2021“

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jehoho funkčnej oblasti 2022-2027

Doplnenie „Akčného plánu rozvoja Mestskej časti Košice- Juh na roky 2022-2024.“
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022-2027
Akčný plán rozvoja mestskej časti Košice - Juh 2022 - 2024
Uznesenie 216,217
Uznesenie mesta Košice č. 835

VZN: 39. Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu hospodárskej – sídelnej aglomerácie Košice :: Oficiálne stránky mesta Košice (kosice.sk)