Dokumenty mestskej časti

 

 

Programový rozpočet

2. zmena Programového rozpočtu 2019
1. zmena Programového rozpočtu 2019
Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2019 - 2021
Programový rozpočet 2019 až 2021 a skutočné plnenie za 2016 až 2018
Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2019 - 2021

 

Archív

 

Záverečný účet a Výročná správa

Záverečný účet MČ Košice - Juh za rok 2018
Výročná správa MČ Košice - Juh za rok 2018

Archív

 

Monitorovacia správa

Monitorovacia správa MČ Košice - Juh k 30. 06. 2019

Archív

 

Návrh všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


Informácia k dotáciám
Informácia k nájomným bytom
Informácia k škôlkam a jasliam

 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice

VZN č. 173 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice
VZN č. 157 O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
Zmeny a doplnky VZN č. 157

Program rozvoja mesta Košice na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025

Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 (2025)
Akčný plán Mestskej časti Košice - Juh
Projektové zámery MČ Košice - Juh

Doplnenie akčného plánu Mestskej časti Košice-Juh

Vyhodnotenie akčného plánu MČ KE Juh za rok 2016

        Doplnenie akčného plánu 11/2017