Skip to content

Dokumenty mestskej časti

Programový rozpočet

Archív

 

Záverečný účet a Výročná správa

Záverečný účet MČ Košice - Juh za rok 2020
Výročná správa MČ Košice - Juh za rok 2020

Archív

 

Monitorovacia správa

Monitorovacia správa MČ Košice - Juh k 30. 06. 2021

Archív

 

Návrh všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


Informácia k dotáciám
Informácia k nájomným bytom
Informácia k škôlkam a jasliam

 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice

VZN č. 173 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice
VZN č. 157 O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
Zmeny a doplnky VZN č. 157

 

Program rozvoja mesta Košice na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025

Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 (2025)
Akčný plán Mestskej časti Košice - Juh
Projektové zámery MČ Košice - Juh

Doplnenie akčného plánu Mestskej časti Košice-Juh

Vyhodnotenie akčného plánu MČ KE Juh za rok 2016

       Doplnenie akčného plánu 11/2017
       Akčný plán na roky 2019-2021

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO