ŠFRB

 

Štátny fond rozvoja bývania

Oddelenie VaŽP na MČ Košice – Juh vykonáva v zmysle zákona NR SR č.607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení jeho noviel, ako prenesený výkon štátnej správy posudzovanie žiadosti o podporu z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v jeho platnom znení (ďalej len „ŠFRB“). Predmetom činnosti oddelenia VaŽP na tomto úseku je vykonávanie kompetencií na území okresu Košice IV , t. j. pre mestské časti:

Košice – Juh
Košice – Barca
Košice – Šebastovce
Košice – Vyšné Opátske
Košice – Nad Jazerom
Košice – Krásna

Posudzuje žiadosti o podporu z prostriedkov ŠFRB

 • overovanie úplnosti náležitosti žiadosti o podporu rozvoja bývania (ust. § 11 ods.1 a ods.2 zákona NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania),
 • preskúmanie bytových pomerov žiadateľov o poskytnutie podpory (ust. § 11 ods.3 zákona NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania),
 • vyznačenie overenia úplnosti náležitosti žiadosti (ust. § 11 ods. 7 zákona NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania),
 • predloženie overenej žiadosti Štátnemu fondu rozvoja bývania (ust. § 11 ods. 7 zákona NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania),
 • poskytovanie informácií žiadateľom o možnostiach poskytnutia podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

Základné legislatívne normy

 • Zákon č. 518/2008 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (ďalej len ŠFRB),
 • Nariadenie vlády NR SR č.547/2008 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 432/2007 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania,
 • Vyhláška MVRR č. 582/2007 Z.z. o podrobnostiach obsahu žiadosti na poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby.

Žiadateľom o podporu môže byť

 • fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem z podnikania alebo zo závislej činnosti alebo podľa osobitných predpisov,
 • právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

Druh podpory

 • úver,
 • nenávratný príspevok.

Účel podpory

 • obstaranie bytu výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou, dostavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome,
 • výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych služieb,, ktoré poskytuje starostlivosť celoročne (ďalej len „zariadenie sociálnych služieb“), alebo prestavba nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb,
 • Kúpa bytu: v rámci tohto účelu môže ísť o kúpu bytu v bytovom dome, alebo v rodinnom dome. Podporu možno poskytnúť, ak ide o kúpu novostavby bytu od stavebníka uvedeného v právoplatnom kolaudačnom rozhodnutí (prvonadobúdateľa), od nadobudnutia právoplatnosti ktorého neuplynulo viac ako 2 roky (§ 5 ods.3 zákona),
 • Obnova bytovej budovy Pri obnove bytovej budovy ide o obnovu bytového domu a obnovu rodinného domu : obnova bytového domu obsahuje podúčely:
 • tepelná ochrana bytového domu alebo rodinného domu,
 • obnova alebo modernizácia spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu alebo,
 • odstránenie statických nedostatkov bytového domu, ak sú preukázané oprávnenou osobou
 • výstavba nájomného bytu vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,
 • obnova zariadenia sociálnych služieb,
 • tepelná ochrana zariadenia sociálnych služieb,
 • obnova alebo modernizácia obytných miestností, príslušenstva obytných miestnosti spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb.

Čo musíte splniť, aby ste získali podporu

 • podlahová plocha v bytovom dome nesmie prevýšiť 80 m2 (nevzťahuje sa na byt, ktorý je stavebne určený na trvalé bývanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím),
 • podlahová plocha bytových a nebytových priestorov v rodinnom dome k jednému bytu nesmie prevýšiť 160 m2 bez plochy pre garáž a viac ako polovica tejto plochy je určená na bývanie (nevzťahuje sa ak je byt v rodinnom dome stavebne určný na trvalé bývanie občas ťažkým zdravotným postihnutím podlahová plocha bytových a nebytových priestorov prislúchajúca k jednému bytu nesmie prevýšiť 180m2 bez plochy na garáž),
 • musíte mať dostatok vlastných prostriedkov – najmenej 20 % z obstarávacej ceny, môže ísť o vlastné úspory alebo peniaze zo stavebného sporenia,
 • musíte preukázať, že budete schopný platiť splátky a úroky z úveru v dohodnutej výške a lehotách,
 • mesačný príjem žiadateľa (a osôb, ktorých sa posudzujú spoločne ) nemôže byť vyšší ako 3,5 násobok životného minima,
 • mesačný príjem sa vypočítava z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok,
 • musíte mať viac ako 18 rokov,
 • musíte mať na Slovensku trvalý pobyt.

Postup pri získavaní podpory

 • predložíte písomnú žiadosť fondu prostredníctvom obce, ktorá je sídlom okresu, podľa miesta stavby,
 • obec do 14 dní od podania overí všetky náležitosti,
 • overenú žiadosť obec zašle fondu,
 • štátny fond zaeviduje a podľa toho, v akom poradí žiadosti prichádzajú zostavuje poradovník,
 • o poskytnutí podpory rozhodne fond do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti obcou v sídle okresu,
 • fond poskytuje pôžičky dovtedy, kým nevyčerpá sumy vyčlenené v rozpočte fondu na príslušný účel a druh podpory,
 • po tom ako fond rozhodne o poskytnutí podpory, zašle žiadateľovi do 30 dní zmluvu,
 • ak fond rozhodne, že pôžičku neposkytne, oznámi to žiadateľovi písomne do 30 dní.

Podmienky pre poskytnutie nenávratného príspevku

 • žiadateľ alebo člen jeho domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • diagnóza zdravotného postihnutia osoby musí byť v súlade so zoznamom diagnóz uvedených v prílohe zákona a potvrdená odborným ošetrujúcim lekárom,
 • splnenie podmienky o bezbariérovom byte upravenej vyhláškou č. 532/2002 Z. z.,
 • pri výstavbe v stavebnom povolení,
 • pri kúpe v kolaudačnom rozhodnutí a,
 • pri kúpe staršieho bezbariérového bytu (len v prípade odchovanca z detského domova), v kolaudačnom rozhodnutí alebo v kúpnej zmluve, ktorej súčasťou bude notársky overený pôdorys bytu preukazujúci splnenie tejto podmienky,
 • technické riešenie doložené projektovou dokumentáciou preukazuje bezbariérovosť bytu,
 • ak žiadateľom nie je občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ale je ním člen domácnosti starší ako 18 rokov, je nutné dokladovať právo doživotného užívania predmetného bytu ťažko zdravotne postihnutou osobou (v zmluve o výstavbe, resp. o kúpe bytu ustanovenia zaručujúce túto požiadavku – vklad vecného bremena do katastra).

REKONŠTRUKCIU pôvodného (existujúceho) bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome zákon neumožňuje.

Nenávratný príspevok je možné poskytnúť len pre účely

 • obstaranie bytu výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou, dostavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome,
 • kúpa bytu,
 • výstavba nájomného bytu vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru.

Výška nenávratného príspevku vychádza z obstarávacej ceny. Nenávratný príspevok je možné poskytnúť do výšky max. 50% obstarávacej ceny najviac však

 • 2 440 EUR na garsónka,
 • 2 960 EUR na 1- izbový byt,
 • 3 830 EUR na 2-izbový byt,
 • 4 880 EUR na 3 a viacizbový byt.
Určenie minimálnej a maximálnej výšky príjmu na účely oskytovania podpory zo ŠFRB
Domácnosť Životné minimum domácnosti v Sk/€ 1,3-násobok životného minima domácnosti v Sk/€ 3,5-násobok životného minima domácnosti v Sk/€
Jednočlenná (plnoletá FO) 5 390/ 178,92 7 007/ 232,60 18 865/ 626,22
Dvojčlenná (plnoletá FO + nezaopatrené dieťa) 7 850/ 260,58 10 205/ 338,75 27 475/ 912,03
Dvojčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO) 9 150/ 303,73 11 895/ 394,85 32 025/ 1063,06
Trojčlenná (plnoletá FO + 2 nezaopatrené deti) 10 310/ 342,24 13 403/ 444,91 36 085/1197,84
Trojčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 1 nezaopatrené dieťa) 11 610/ 385,39 15 093/ 501,01 40 635/ 1348,87
Trojčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 1 zaopatrené neplnoleté dieťa) 11 610/ 385,39 15 093/ 501,01 40 635/ 1348,87
Štvorčlenná (plnoletá fyzická osoba + 3 nezaopatrené deti) 12 770/ 423,90 16 601/ 551,07 44 695/ 1483,65
Štvorčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 2 nezaopatrené deti) 14 070/ 467,05 18 291/ 607,17 49 245/ 1634,68
Štvorčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 1 zaopatrené neplnoleté dieťa + 1 nezaopatrené dieťa) 14 070/ 467,05 18 291/ 607,17 49 245/ 1634,68
Päťčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 3 nezaopatrené deti) 16 530/ 548,71 21 489/ 713,32 57 855/ 1920,49
Päťčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 1 zaopatrené neplnoleté dieťa + 2 nezaopatrené deti) 16 530/ 548,71 21 489/ 713,32 57 855/ 1920,49
Päťčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 2 zaopatrené neplnoleté deti + 1 nezaopatrené dieťa) 16 530/ 548,71 21 489/ 713,32 57 855/ 1920,49
Päťčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 3 zaopatrené neplnoleté deti) 16 530/ 548,71 21 489/ 713,32 57 855/ 1920,49