Skip to content

Profil verejného obstaravateľa

Mestská časť Košice – Juh je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

Názov organizácie. Mestská časť Košice – Juh
Sídlo: Smetanova 4, 040 79 Košice
Štatutárny zástupca: JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta
IČO: 00691046
DIČ: 2021186882
Email:sekretariat@kosicejuh.sk
Tel.: 055/7208011 

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb realizuje podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a v Profile verejného obstarávateľa.
EKS

Súhrne správy o zákazkách

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/522500

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/522042

Výročná správa verejného obstarávania za rok 2018
 
Archív – súhrnne správy
Archív – výročné správy

Etický kódex verejného obstarávania

 

 

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO