Skip to content

Komisie

Komisie  zriaďuje miestne  zastupiteľstvo ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených miestnym zastupiteľstvom. Miestne zastupiteľstvo vymedzuje zloženie a úlohy jednotlivých komisií.

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh na ustanovujúcom zasadnutí dňa 28.11.2022 uznesením číslo 9

zriadilo komisie miestneho zastupiteľstva, a to:

 • Komisiu finančnú
 • Komisiu výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja
 • Komisiu sociálnu
 • Komisiu kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy

určilo počet členov komisií miestneho zastupiteľstva takto :

 • v komisii finančnej – 6 členov, z toho 3 poslanci a 3 neposlanci
 • v komisii výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja –  8 členov, z toho 3 poslanci a 5 neposlanci
 • v komisii sociálnej – 6 členov, z toho 3 poslanci a 3 neposlanci
 • v komisii kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy – 9 členov, z toho 4 poslanci a 5 neposlanci

Rokovací poriadok komisií MZ MČ Košice – Juh
Naplň činností komisií MZ MČ Košice – Juh

Komisia finančná

Predseda komisie:

 • Ing. Juraj Tobák

Poslanci:

 • Ing. Pavol Hlinka
 • Ing. Silvia Mackaničová

Neposlanci:

 • Ing. Viera Sudzinová
 • Ing. Rastislav Majerníček
 • Ing. Janette Sanislová

 

Pozvánka – Komisia finančná 5/2024
Dochádzka – Komisia finančná 2024

Archív
Zápisnice z komisie

Komisia výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja

Predseda komisie:

 • Mgr. Adam Očkaják

Poslanci:

 • Ing. Erich Blanár
 • Ing. Ladislav Breicha

Neposlanci:

 • Ing. Ladislav Egry
 • Ing. Ľuboš Lacko
 • Miroslav Majerníček
 • Ing. Stanislav Sonoga
 • Pavol Vavrek

Pozvánka – Komisia výstavby 5/2024
Dochádzka – Komisia výstavby 2023

Archív
Zápisnice z komisie

 

Komisia sociálna

Predseda komisie:

 • JUDr. Soňa Ivančová, PhD.

Poslanci:

 • Ing. Silvia Mackaničová
 • Mgr. Peter Múdry

Neposlanci:

 • Mgr. Martina Matečková
 • JUDr. Silvia Šafárová
 • Mgr. Miroslava Langerová, PhD.

Pozvánka – Komisia sociálna 5/2024
Dochádzka – Komisia sociálna 2024

Archív
Zápisnice z komisie

 

Komisia kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy

Predseda komisie:

 • Ing. Radovan Sušila

Poslanci:

 • Ing. Jozef Bernát
 • Ing. Jana Lévyová
 • Ing. Roman Nagy

Neposlanci:

 • Mgr. Tatiana Bognová
 • Mgr. Ľubov Gerusová
 • Dušan Kulan
 • PaedDr. Radko Rakušan
 • Bc. Martin Sciranka

Pozvánka – Komisia kultúry 2/2024
Dochádzka – Komisia kultúry 2023

Archív
Zápisnice z komisie

 

Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  funkcionárov (uznesenie č. 10)

predseda :

 • Ing. Pavol Hlinka

 Členovia :           

 • JUDr. Soňa Ivančová, PhD.
 • Mgr. Peter Múdry
 • Ing. Roman Nagy