Skip to content

Info zákon č. 211/2000 Z. z.

MIESTO,  ČAS  A  SPÔSOB  ZÍSKAVANIA  INFORMÁCIÍ

Všetky písomné podania (žiadosti, návrhy, podnety, petície, sťažnosti a pod., nielen v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám) prijíma MČ Košice – Juh v podateľni Miestneho úradu MČ Košice – Juh, Smetanova 4, prízemie, v pracovných dňoch počas pracovných hodín úradu.

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.

Povinnými osobami podľa tohto zákona sú štátne orgány, obce, ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu ich rozhodovacej činnosti.

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Kategórie informácií, ktoré sú chránené a nemôžu sa sprístupniť, sú vymedzené v § 8 až § 11 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Žiadosť o sprístupnenie informácie v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. je možné podať:

–  na adrese: Miestny úrad MČ Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice

–  na faxovom čísle: + 421556250664

–  na emailovej adrese: infoziadost@kosicejuh.sk

–   ústne, do zápisnice – podľa obsahu podania na príslušných oddeleniach Miestneho úradu MČ Košice – Juh,  počas úradných  hodín.

Náklady súvisiace so sprístupnením informácií sú uvedené v Sadzobníku úhrad výdavkov spojených s poskytnutím informácie.

Žiadosť o sprístupnenie informácie musí obsahovať: identifikáciu žiadateľa (meno a priezvisko, adresa, u právnickej osoby označenie, sídlo, IČO a meno a priezvisko oprávneného zástupcu), identifikáciu (označenie) povinnej osoby, popis predmetu žiadosti (čoho sa informácia má týkať) a spôsob požadovaného sprístupnenia informácie (písomne, elektronickou poštou, atď.).

Informácie je možné získať aj oboznámením sa s obsahom písomností na úradnej tabuli (sídlo miestneho úradu na Smetanovej 4, Košice – pri vstupe do budovy) a na internetovej stránke www.kosicejuh.sk .