Skip to content

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca

Žiadosti o finančný príspevok za ubytovanie cudzinca za obdobie kalendárneho mesiaca bude možné doručiť do 5 pracovných dní po skončení daného kalendárneho mesiaca.

Žiadosti o finančný príspevok za ubytovanie cudzinca môžete vybaviť priamo v podateľni a to v rámci úradných hodín Miestneho úradu MČ Košice – Juh.

Overovanie splnenia podmienok

Na účely poskytovania príspevku je každý odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie.

Na základe uvedeného je potrebné na MÚ MČ Košice- Juh vyplniť tlačivo Hlásenie pobytu, ktoré je dostupné tu. Tlačivo si môžete vopred vyplniť v pohodlí domova a v 2 vyhotoveniach osobne doniesť na MÚ MČ Košice – Juh v deň hlásenia.

 

Vyplácanie príspevku za ubytovanie cudzinca

Mestská časť Košice – Juh v zmysle platných pokynov Ministerstva vnútra SR bude vyplácať príspevky za ubytovanie odídencov až po ich prijatí z ministerstva.

Ministerstvo vnútra SR po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom boli oprávnenými osobami podané žiadosti o príspevok za ubytovanie.

Mestská časť Košice – Juh ich následne vyplatí do 5 pracovných dní od ich prijatia.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:

Vzdelávanie odídencov
Poradenstvo
Dobrovoľnícke činnosti
Zapracovanie u zamestnávateľa

Všetky ďalšie dôležité informácie nájdete na:

Informácia o finančnej podpore
Інформація про фінансову підтримку

Košice pomáhajú Ukrajine

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ K POMOCI PRE UKRAJINU
 
Ministerstvo vnútra SR – Pomoc pre Ukrajinu

Ministerstvo vnútra SR – Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle
 
Poskytovanie sociálnych služieb vs. poskytovanie ubytovania osobám prichádzajúcim z Ukrajiny

 
Dôležité kontakty/важливі контакти

Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi/Не стань жертвою торгівлі людьми
 
Dočasné útočisko/ТИМЧАСОВИЙ ПРИТУЛОК
 
Kontakt na splnomocnenca mesta Košice pre pomoc utečencom z Ukrajiny: JUDr. Roman Dohovič: +421 915 493 244, roman.doho

Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia zriadil NONSTOP infolinku, ktorá poskytuje informácie a koordinuje pomoc pre ľudí z Ukrajiny. T. č. 0918 824 899 a mailovú adresu kde sa môžete obracať ubytovanie.ua.ke@minv.sk