Skip to content

Miestne zastupiteľstvo

Miestne zastupiteľstvo  je zastupiteľský zbor obyvateľov mestskej časti zložený z poslancov volených v priamych voľbách obyvateľmi mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

Miestne zastupiteľstvo  v zmysle  § 14 ods. 3 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  rozhoduje o najdôležitejších otázkach miestneho významu, najmä:

a) uznáša sa na všeobecne záväzných nariadeniach mestskej časti,

b) schvaľuje rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva,

c) schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti a so zvereným majetkom a kontroluje hospodárenie s ním,

d) schvaľuje rozpočet mestskej časti a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mestskej časti, určuje rozsah zmien rozpočtu, ktoré môže vykonávať starosta,

e) rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, o poskytnutí záruky a o založení majetku mestskej časti v prospech poskytnutého úveru alebo pôžičky,

f) vyhlasuje referendum mestskej časti a zvoláva zhromaždenie obyvateľov mestskej časti,

g) zriaďuje a zrušuje účelové fondy,

h) v rozsahu svojej pôsobnosti a s predchádzajúcim súhlasom mesta schvaľuje uzatvorenie zmluvy, zriadenie združenia alebo založenie  medzinárodnej spolupráce podľa osobitného zákona,

i) zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie mestskej časti a na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich (riaditeľov), zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov mestskej časti  do ich  štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť mestskej časti v právnických osobách,

j) určuje plat starostu podľa osobitného zákona, určuje najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu a mení počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

k) volí a odvoláva kontrolóra mestskej časti, určuje rozsah výkonu funkcie kontrolóra mestskej mestskej časti a jeho plat, schvaľuje mu odmenu,

l) ustanovuje symboly mestských častí.