Dokumenty MZ

______________________________________________________________________________________________________________

Poslanci MZ  Harmonogram rokovaní MZ
Pozvánka MZ Dokumenty MZ (pozvánky, zápisnice, uznesenia, …)
Poslanecké dni MZ    Rokovací poriadok MZ

______________________________________________________________________________________________________________

Interpelácia - tlačivo
 
Pozvánky
Pozvánka na 17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh
Archív

 

Materiály na rokovanie MZ
Materiály zo 17. rokovania MZ
Archív

 

Uznesenia MZ
17. zasadnutie MZ – uznesenia
Archív

 

Účasť poslancov na rokovaní MZ
17. zasadnutie MZ - účasť
Archív

 

Hlasovanie poslancov MZ
17. zasadnutie MZ - hlasovanie
Archív

 

Zápisnice MZ
16. zasadnutie MZ – zápisnica
Archív

 

Správy kontrolóra
Správa o výsledkoch kontroly č. 1/2021
Archív

Interpelácie podané elektronicky (písomne)