Skip to content

Zástupca starostu

Očkaják

1. poschodie, č. dverí 2
Email: adam.ockajak@kosicejuh.sk
Telefón: +421 55 7208015

Zástupcom starostu sa stal pán poslanec Mgr. Adam Očkaják

Zástupca starostu zastupuje starostku v čase jej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v rozsahu určenom starostkou v písomnom poverení.

V súlade s §25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zverejňuje Mestská časť Košice – Juh, že zástupcovi starostky bola určená odmena vo výške 25% platu starostky, pričom sa odmena zaokrúhľuje na celé euro nahor.