Skip to content

Zástupca starostu

Knap

1. poschodie, č. dverí 2
Email: viliam.knap@kosicejuh.sk
Telefón: +421 55 7208015

Zástupcom starostu sa stal pán poslanec doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH

Dňom 29. novembra 2022 poverila starostka Mestskej časti Košice – Juh nového zástupcu starostky v súlade s § 15a ods. 1 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.

Zástupca starostu zastupuje starostku v čase jej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v rozsahu určenom starostkou v písomnom poverení.

V súlade s §25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zverejňuje Mestská časť Košice – Juh, že zástupcovi starostky bola určená odmena vo výške 40% platu starostky, pričom sa odmena zaokrúhľuje na celé euro nahor.