Skip to content

Zástupca starostu

Tobak

1. poschodie, č. dverí 2
Email: juraj.tobak@kosicejuh.sk
Telefón: +421 55 7208015

Zástupcom starostu sa stal pán poslanec Ing. Juraj Tobák.

Dňom 12.9.2022 poveril starosta Mestskej časti Košice – Juh nového zástupcu starostu v súlade s § 15a ods. 1 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.

Pred časom zanikla funkcia zástupcu starostu JUDr. Tibora Bacsóa, nakoľko mu zanikol mandát poslanca z dôvodu zmeny trvalého bydliska.  V zmysle vyššie uvedeného zákona je funkcia zástupcu starostu viazaná na funkciu poslanca miestneho zastupiteľstva.

Zástupca starostu zastupuje starostu bez nároku na plat v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Okruh právomoci zástupcu starostu: 

  • zvoláva a vedie zasadnutie miestneho zastupiteľstva z poverenia starostu.
  • zvolá miestne zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 12, ak ho nezvolá starosta,
  • spolupracuje so starostom na spracovaní koncepcie rozvoja mestskej časti,
  • usmerňuje činnosť stálych komisií miestneho zastupiteľstva,
  • koordinuje činnosť poslaneckých klubov pri MZ MČ Košice – Juh,
  •  

Zástupca starostu nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu.