Skip to content

Miestna rada

Miestna rada MČ Košice – Juh

Miestna rada MČ Košice – Juh je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh. Plní aj funkciu poradného orgánu starostu.

Je zložená z poslancov, ktorých volí miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh na celé funkčné obdobie. Počet členov miestnej rady tvorí najviac tretina počtu poslancov. V zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí  a nezávislých poslancov v miestnom  zastupiteľstve MČ Košice – Juh.

Miestna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO