Skip to content

Čistota a poriadok

Kompetencie v oblasti zabezpečovania čistoty a verejného poriadku

V zmysle platných ustanovení Štatútu mesta Košice, Mesto Košice, ako vlastník a správca verejných priestranstiev zabezpečuje ich správu, čistotu a údržbu. Predmetnú činnosť Mesto Košice vykonáva prostredníctvom svojich útvarov (napr. referát dopravy, referát životného prostredia a energetiky, atď.), organizácií (Správa mestskej zelene v Košiciach) a zmluvných partnerov (napr. Kosit a.s., atď.).

AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

Mestská časť Košice – Juh vykonáva kontroly verejných priestranstiev, stav miestnych komunikácii a chodníkov, monitoruje vznik nelegálnych skládok odpadu. Pri odstraňovaní nedostatkov spolupracuje s uvedenými inštitúciami a odbornými útvarmi mesta. V rámci aktivačných prác vypomáha s čistotou verejných priestranstiev, zabezpečuje čistotu a kosbu na detských a športových ihriskách, výbehy pre psov vo vlastníctve mestskej časti.

Záznamy z kontroly čistoty:

Archív

Záznamy z prác našich aktivačných pracovníkov:

Archív

MIESTNE KOMUNIKÁCIE, CHODNÍKY A PARKOVISKÁ

Mesto Košice, v zmysle platných právnych predpisov, ako vlastník a správca miestnych komunikácií a chodníkov zabezpečuje ich opravu a údržbu, čistenie vrátane zimnej údržby a odstraňovanie posypu po zimnej údržbe. Súčasne vykonáva pôsobnosť cestného správneho orgánu, vydáva povolenia na prekopávky, uzávierky a povoľuje zmeny organizácie dopravy a pod.

Oznámenia, verejné vyhlášky:

Kontakty:
Magistrát mesta Košice:
Referát dopravy
055/ 6419 261 doprava@kosice.sk

Referát parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia:
055/ 6419 384 parking@kosice.sk
dispečing  055/16 126, 055/6419 736

NAKLADANIE, ZHODNOCOVANIE A LIKVIDÁCIA  ODPADU

Spoločnosť Kosit, a.s. ako zmluvný partner Mesta Košice je zodpovedná za nakladanie, likvidáciu a zhodnocovanie komunálneho odpadu.
Mestská časť vykonáva kontrolu technického stavu  zberných nádob na komunálny odpad a spôsobu nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, zisťuje vznik nelegálnych skládok odpadu.

Oznámenia, verejné vyhlášky

Kontakty:
KOSIT, a.s.
dispečing – 055/ 72 70 716, 0908 366 746, dispcistota@kosit-as.sk
Zelená linka: 0800 156 748

VEREJNÁ ZELEŇ, DETSKÉ IHRISKÁ

Správa mestskej zelene v Košiciach, ako mestský podnik vykonáva správu a údržbu verejnej zelene, prídomovej zelene, kosbu, orezy kríkov a výruby stromov, údržbu záhonov, hrabanie lístia. Správa mestskej zelene v Košiciach zabezpečuje správu a údržbu detských ihrísk, ktoré nie sú v správe a vlastníctve Mestskej časti Košice -Juh.

Oznámenia, verejné vyhlášky:

Harmonogram predpokladaných prác SMsZ v našej MČ

Kontakty:
Správa mestskej zelene v Košiciach
055/ 726 34 03, smsz@smsz.sk     

Právne predpisy:
Zákon o meste Košice 
Štatút mesta Košice