Skip to content

Čistota a poriadok

Kompetencie v oblasti zabezpečovania čistoty a verejného poriadku

V zmysle platných ustanovení Štatútu mesta Košice, Mesto Košice, ako vlastník a správca verejných priestranstiev zabezpečuje ich správu, čistotu a údržbu. Predmetnú činnosť Mesto Košice vykonáva prostredníctvom svojich útvarov (napr. referát dopravy, referát životného prostredia a energetiky, atď.), organizácií (Správa mestskej zelene v Košiciach) a zmluvných partnerov (napr. Kosit a.s., atď.).

Mestská časť Košice – Juh vykonáva kontroly verejných priestranstiev, stav miestnych komunikácii a chodníkov, monitoruje vznik nelegálnych skládok odpadu. Pri odstraňovaní nedostatkov spolupracuje s uvedenými inštitúciami a odbornými útvarmi mesta.


MIESTNE KOMUNIKÁCIE, CHODNÍKY A PARKOVISKÁ

Mesto Košice, v zmysle platných právnych predpisov, ako vlastník a správca miestnych komunikácií a chodníkov zabezpečuje ich opravu a údržbu, čistenie vrátane zimnej údržby a odstraňovanie posypu po zimnej údržbe. Súčasne vykonáva pôsobnosť cestného správneho orgánu, vydáva povolenia na prekopávky, uzávierky a povoľuje zmeny organizácie dopravy a pod.

Oznámenia, verejné vyhlášky:
Plán ucelených opráv miestnych komunikácii na rok 2021

Kontakty:
Magistrát mesta Košice:
Referát dopravy
055/ 6419 188 doprava@kosice.sk

Referát parkovania a údržby:
055/ 6419 291 parking@kosice.sk
dispečing  055/16 126


NAKLADANIE, ZHODNOCOVANIE A LIKVIDÁCIA  ODPADU

Spoločnosť Kosit, a.s. ako zmluvný partner Mesta Košice je zodpovedná za nakladanie, likvidáciu a zhodnocovanie komunálneho odpadu.
Mestská časť vykonáva kontrolu technického stavu  zberných nádob na komunálny odpad a spôsobu nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, zisťuje vznik nelegálnych skládok odpadu.

Oznámenia, verejné vyhlášky:
Celoročné upratovanie veľkokapacitnými kontajnermi v Mestskej časti Košice - Juh na rok 2021
Umývanie plastových zberných nádob pri rodinných domoch

Kontakty:
KOSIT, a.s.
dispečing – 055/ 72 70 716, 0908 366 746, dispcistota@Kosit-as.sk
Zelená linka: 0800 156 748


VEREJNÉ OSVETLENIE

Zariadenia verejného osvetlenia a ich súčastí (stĺpy, osvetľovacie zariadenie, rozvodní siete) sú vo vlastníctve mesta Košice. Spoločnosť DPMK, a.s., bola mesto Košice poverená výkonom správy a údržby verejného osvetlenia.

Oznámenia, verejné vyhlášky:

 

Kontakty:
DPMK, a.s. Košice
dispečing – 055/ 640 73 43, verejneosvetlenie@dpmk.sk


VEREJNÁ ZELEŇ, DETSKÉ IHRISKÁ

Správa mestskej zelene v Košiciach, ako mestský podnik vykonáva správu a údržbu verejnej zelene, prídomovej zelene, kosbu, orezy kríkov a výruby stromov, údržbu záhonov, hrabanie lístia. Správa mestskej zelene v Košiciach zabezpečuje správu a údržbu detských ihrísk, ktoré nie sú v správe a vlastníctve Mestskej časti Košice -Juh.

Oznámenia, verejné vyhlášky:
Harmonogram 1. kosby v mesiaci Máj 2021 v MČ Košice - Juh

Kontakty:
Správa mestskej zelene v Košiciach
055/ 726 34 03, smsz@smsz.sk     

Právne predpisy:
Zákon o meste Košice 
Štatút mesta Košice

 

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO