Skip to content

Zariadenie opatrovateľskej služby

Poslanie, strategická vízia a ciele Zariadenia opatrovateľskej služby Mlynárska 1, Košice

Poslanie zariadenia

„Hlavným poslaním nášho zariadenia je umožniť našim prijímateľom sociálnych služieb zostať rovnocennými členmi spoločnosti a využívať ich prirodzené zdroje, umožniť im, aby prežili svoj život v prostredí, ktoré by im čo najviac pripomínalo a približovalo sa ich prirodzenému rodinnému prostrediu“. Poskytovať kvalitné sociálne služby v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, podporou zmysluplného života.

Vízia zariadenia

,,Vytvoriť v našom zariadení čo najlepšie podmienky pri poskytovaní sociálnych služieb pre všetky zainteresované strany, teda zvyšovať spokojnosť klientov a rodinných príslušníkov s poskytovanými službami, motivovať zamestnancov a dosiahnuť stabilitu a vyrovnané hospodárenie. Dosiahnuť vysokú kvalitu ponúkaných služieb prostredníctvom napĺňania štandardov kvality tak, aby sa kvalita ponúkaných služieb stala prirodzenou súčasťou a hodnotou prijímateľov aj zamestnancov a všetkých zainteresovaných strán“

Strategický (hlavný cieľ) zariadenia

Dlhodobým rozvojovým cieľom nášho zariadenia je zlepšiť kvalitu života našich prijímateľov sociálnych služieb a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v ZOS Mlynárska 1, Košice- uplatňovaním postupov, metód a techník sociálnej práce, vylepšovaním a modernizáciou prostredia skvalitňovať služby zamerané na uspokojovanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby a efektivitu hospodárenia s finančnými prostriedkami.

 

Účel zariadenia

V zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len „zariadenie“) sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov).

Sociálnu službu v zariadení nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení, ďalej fyzickej osobe, ktorej súd uložil ochranné liečenie, ochrannú výchovu, ochranný dohľad alebo umiestnenie v detenčnom ústave podľa osobitného predpisu a to do skončenia vykonávania týchto ochranných opatrení.

V zariadení sa poskytujú

a) odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitáciu,ošetrovateľská starostlivosť,

b) obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

c) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

Podmienkou prijatia do zariadenia je vydanie „Rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu“ v zariadení opatrovateľskej služby, ktoré vydáva mesto Košice po spracovaní komplexného posudku.

K posúdeniu o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné podať vyplnenú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, fotokópie lekárskych správ a rozhodnutie o výške dôchodku na Magistrát mesta Košice, referát sociálnych vecí, Tr. SNP č. 48/A.

Mesto Košice vedie centrálnu evidenciu žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby. Do evidencie čakateľov o umiestnenie sa zapisujú fyzické osoby, ktoré požiadajú mesto Košice o zabezpečenie služby a majú vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby.

Poradie žiadateľov je vedené centrálne pre všetky zariadenia opatrovateľskej služby mesta Košice. Prvý v poradí sa vždy umiestňuje na prvé voľné miesto a to bez ohľadu o ktoré zariadenie ide. V prípade odmietnutia ponúkanej služby, mesto Košice pristúpi k vyradeniu občana z evidencie čakateľov na umiestnenie do zariadenia opatrovateľskej služby.

Poradovník čakateľov si môže občan vyhľadať na http://www.kosice.sk/article.php?id=13995

Základné informácie k postupu prijatia do zariadenia a všetky potrebné tlačivá sú k dispozícii na MČ Košice – Juh, oddelenie sociálnych vecí, referát opatrovateľskej služby www.kosicejuh.sk (občan – tlačivá) alebo na www.kosice.sk .

 

Úhrada za poskytovanú starostlivosť

Za poskytovanú starostlivosť občan platí mesačnú úhradu podľa svojho príjmu a majetku, prípadne príjmu a majetku osôb spoločne posudzovaných v zmysle zákona o sociálnych službách a zákona o životnom minime č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších úprav. Spôsob určenia a platenia úhrad za poskytovanú starostlivosť v zariadení upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie.

V súlade s § 24 VZN mesta Košice č. 253 sú úhrady za poskytované sociálne služby od 1.7.2024 v Zariadení opatrovateľskej služby nasledovné:

 

1.UBYTOVANIE:

jednoposteľová izba:  240,00 €/mesačne 

dvojposteľová izba:    210,10 €/mesačne 

 2. ZAOPATRENIE: úhrada za odborné činnosti podľa stupňa odkázanosti na deň:

  • Stupeň odkázanosti IV. až VI.  1,80 €/deň

3. STRAVOVANIE: 183,00  €/mesačne (3 jedlá/deň)

Priemerné ekonomicky oprávnene náklady sociálnych služieb sú v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/20108 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zverejnené na Webovom sídle mesta Košice: www.kosice.sk v časti Občan – oblasť sociálnych vecí a sociálneho bývania.

4. PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY: 30,00  €/mesačne

 

DOHODA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI S PSYCHOSOCIÁLNYM CENTROM

Zariadenie opatrovateľskej služby na Mlynárskej ul. –  Návštevy sú umožnené denne v čase od 15.00-17.00 hod. na ktoré sa ale musíte deň vopred nahlásiť na t. č. 055/678 43 52, alebo 0905 687 392. Z bezpečnostných dôvodov a ochrany Vašich blízkych je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty.

Kontakt:

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Juh
oddelenie sociálnych vecí

Referent pobytových sociálnych služieb : 
Mgr. Diana Miškárová,
Telefón: 055/ 720 80 22,
Email: diana.miskarova@kosicejuh.sk        

úseková sestra: Ingrid Hribová,055/678 43 52, e-mail: ingrid.hribova@kosicejuh.sk

 

Dokumenty a legislatíva:

Oznámenie o zmene výšky úhrad za poskytované sociálne služby v zariadení opatrovateľskej služby.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

VZN mesta Košice č. 212

 

Dôležité odkazy a linky:

  1. Starostlivosť o dlhodobo chorých starších ľudí – praktický sprievodca rozličnými formami pomoci (pdf)
  2. Zoznam ZOS v Košickom kraji  (pdf)
  3. Ústavná ošetrovateľská starostlivosť – Košický samosprávny kraj – https://www.e-vuc.sk/ksk/ustavna-osetrovatelska-starostlivost.html?page_id=145463 
  4. Domáca ošetrovateľská starostlivosť – Košický samosprávny kraj – https://www.e-vuc.sk/ksk/domaca-osetrovatelska-starostlivost.html?page_id=145462