Skip to content

Dni materských škôl v partnerskom XIII. obvode mesta Budapešť

pizap.com14887957196481

Jedným z priaznivých výsledkov už  pätnásťročnej spolupráce samospráv Mestskej časti Košice – Juh a XIII. obvodu mesta Budapešť v Maďarsku je aj sprostredkovanie účasti zástupcov Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Žižkovej ulici 4 v našej mestskej časti na sérii programov Dní materských škôl v Budapešti, realizovaných samosprávou XIII. obvodu mesta Budapešť v dňoch 27.2.-1.3.2017.

Medzinárodná konferencia sa konala v priestoroch Kultúrneho centra Józsefa Attilu a bola zameraná na rozvíjanie kreativity v predprimárnej edukácii. Účastníci si pozreli praktické ukážky edukačnej aktivity zameranej na rozvoj kreativity a navštívili najmodernejšiu materskú školu v Budapešti, ktorá sídli v partnerskom obvode v modernej, tzv. pasívnej budove, kde mali možnosť prezrieť si vnútorné priestory tejto  stavby a  jedinečné didaktické a učebné pomôcky. 

Riaditeľka materskej školy p. Katarína Harangozóová a učiteľka p. Ágnes Perjéssy, ako účastníčky konferencie vyslovili vďaku Mestskej časti Košice – Juh za poskytnutie príležitosti zúčastniť sa na konferencii a tak nadobudnúť nové poznatky v problematike predškolskej edukácie.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO