Skip to content

Dni materských škôl v partnerskom XIII. obvode mesta Budapešť

Jedným z priaznivých výsledkov už  pätnásťročnej spolupráce samospráv Mestskej časti Košice – Juh a XIII. obvodu mesta Budapešť v Maďarsku je aj sprostredkovanie účasti zástupcov Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Žižkovej ulici 4 v našej mestskej časti na sérii programov Dní materských škôl v Budapešti, realizovaných samosprávou XIII. obvodu mesta Budapešť v dňoch 27.2.-1.3.2017.

Medzinárodná konferencia sa konala v priestoroch Kultúrneho centra Józsefa Attilu a bola zameraná na rozvíjanie kreativity v predprimárnej edukácii. Účastníci si pozreli praktické ukážky edukačnej aktivity zameranej na rozvoj kreativity a navštívili najmodernejšiu materskú školu v Budapešti, ktorá sídli v partnerskom obvode v modernej, tzv. pasívnej budove, kde mali možnosť prezrieť si vnútorné priestory tejto  stavby a  jedinečné didaktické a učebné pomôcky. 

Riaditeľka materskej školy p. Katarína Harangozóová a učiteľka p. Ágnes Perjéssy, ako účastníčky konferencie vyslovili vďaku Mestskej časti Košice – Juh za poskytnutie príležitosti zúčastniť sa na konferencii a tak nadobudnúť nové poznatky v problematike predškolskej edukácie.