Skip to content

Verejné ocenenia – Oznam

Vážení obyvatelia Mestskej časti Košice – Juh,

každoročne sa ku dňu výročia odovzdania insígnií do užívania MČ Košice – Juh udeľujú verejné ocenenia „Cena Mestskej časti Košice – Juh“ a „Cena starostu Mestskej časti Košice – Juh“. Ak poznáte jednotlivca, alebo kolektív (s trvalým pobytom, alebo sídlom v MČ Košice – Juh), ktorý by mal byť ocenený, zašlite nám svoj návrh do 18.2.2022 na adresu: MČ Košice – Juh, Odd. kultúry, mládeže a športu, Smetanova 4, 040 79 Košice alebo mailom: andrea.tragalova@kosicejuh.sk

Návrh na udelenie ocenenia obsahuje:

  • meno, priezvisko jednotlivca, v prípade kolektívu alebo spoločnosti jeho názov, meno
  • adresa
  • kontakt na navrhovaného jednotlivca, kolektívu
  • kontaktné údaje predkladateľa návrhu
  • názov navrhovaného ocenenia
  • krátke zdôvodnenie návrhu, charakteristika nominovaného (max. A4)

Cena Mestskej časti Košice – Juh – je verejným ocenením, ktoré udeľuje Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh jednotlivcom a kolektívom za osobitný prínos pre rozvoj mestskej časti, ako aj za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej , športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti.

Cena starostu MČ Košice – Juh – je verejným ocenením, ktoré udeľuje starosta jednotlivcom a kolektívom za osobitný prínos pre rozvoj mestskej časti, za vynikajúce výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti.

Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy