Skip to content

Čistota a poriadok je vizitkou nás všetkých

Spoločnosť KOSIT, a.s. a mesto Košice upozornili v súvislosti  s prijatými preventívnymi opatreniami pred šírením nákazy koronavírusom, že do odvolania nebude zabezpečovaný odvoz objemového odpadu v rámci celoročného upratovania a na území mesta nebudú rozmiestňované veľkokapacitné kontajnery. Činnosť spoločnosti KOSIT, a.s. a Správy mestskej zelene v Košiciach  je zabezpečovaná v obmedzenom režime.

Z uvedeného dôvodu a v záujme ochrany zdravia nás všetkých sa obraciame na  obyvateľov našej mestskej časti, aby domový odpad neuskladňovali  do  malých smetných nádob, ktoré sú umiestnené v parkoch, pri detských ihriskách a chodníkoch. Tento odpad patrí do zberných nádob na komunálny odpad umiestnených na  určených   stanovištiach.

Odpad, ktorý je umiestnený v malých smetných nádobách je často rozvláčaný po trávnikoch a verejných priestranstvách. Vzhľadom na prijaté opatrenia ústredia Úradu práce sociálnych vecí a rodiny aktivačné práce boli do odvolania pozastavené a mestská časť nemá kapacity na vykonávanie menších obecných služieb a aktivačných prác.

Ďakujeme

Od. RRaBP, MÚ MČ Košice – Juh