Skip to content

Mestská časť získala nenávratný fin. príspevok na opatrovateľskú službu

Mestská časť Košice-Juh sa zapojila do výzvy, ktorej cieľom bola podpora obnovy, po kríze spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19, vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.
Názov výzvy: Podpora opatrovateľskej služby II
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01
Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 8. REACT-EU
Mestskej časti Košice-Juh bola úspešná vo výzve Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej iba „MPSVR SR“) a získala externé zdroje na financovanie poskytovania domácej opatrovateľskej služby zo zdrojov Európskej únie. Na základe kladného posúdenia žiadosti mestskej časti v rámci hodnotiaceho procesu bola medzi MPSVR SR a Mestskou časťou Košice-Juh uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej iba „NFP“) za účelom napĺňania cieľov projektu formou poskytovania domácej opatrovateľskej služby (ďalej iba „DOS“).
Názov projektu: Dostupnosť opatrovateľskej služby v MČ Košice – Juh
Obdobie realizácie projektu: 23 mesiacov (január 2022 − november 2023) – posunutie termínu realizácie projektu,( marec 2022-november-2023)
Termín realizácie aktivít projektu: 01.03.2022 – 30.11.2023
Poskytnutá výška NFP: 312 800 EUR
Kód projektu v ITMS2014+: 312081BJV9
Miesto realizácie projektu: okres Košice IV (mestské časti: Košice-Juh, Nad jazerom, Vyšné Opátske, Barca, Krásna, Šebastovce )
Merateľné ukazovatele:
a) Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonanie služieb sociálneho začlenenia: 40
b) Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby: 20
Stručný popis projektu:
DOS je poskytovaná fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 1 písm. c) bod 2, § 13 ods. 3 a § 41 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Mestská časť Košice-Juh poskytuje DOS v zmysle § 27 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice.
Primárne ciele projektu:
a) Osoby odkázané na DOS budú môcť vďaka opatrovateľkám zotrvať vo svojom domove bez potreby ich umiestnenia v pobytovom zariadení sociálnych služieb, čo im umožní aj naďalej viesť v rámci svojich možností plnohodnotný život v prirodzenom domácom prostredí s prepojením na komunitné väzby a rodinu. Individuálna starostlivosť a prevencia sociálneho vylúčenia bude mať priamy vplyv na podporu ich samostatnosti a posilnenie ľudskej dôstojnosti v známom prostredí.
b) Rodinní príslušníci klientov si dokážu lepšie zosúladiť rodinný a pracovný život s prepojením na starostlivosť o osoby odkázané na DOS. Pre členov rodiny klienta, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, sa umožní zosúladenie pracovného a rodinného života s osobou s nepriaznivým zdravotným stavom.
www.esf.gov.sk        www.ec.europa.eu          www.mpsvr.sk

Projekt-Dostupnosť opatrovateľskej služby v MČ Košice – Juh