Skip to content

Parkovanie v zónach po novom

Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve, ktoré zasadalo 20.04.2023 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej VZN ) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice, ktoré prinesie od novembra tohto roku zmeny v regulácii parkovania pre obyvateľov ako aj návštevníkov mesta.  Cieľom tohto VZN je zabezpečiť možnosť parkovania hlavne pre rezidentov, ktorí tak ako doposiaľ si budú môcť zakúpiť rezidentskú, abonentnú alebo bonusovú kartu.

Prevádzkovateľom parkovacieho systému je mesto Košice , prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať dopravno-regulačný systém elektronickej registrácie vozidiel za účelom dohľadu nad parkovaním a vyhodnocovaním aktuálnej dopravnej situácie v zóne.

Držitelia bonusovej karty s trvalým pobytom na území mesta si budú môcť uplatniť rôzne zľavy na zakúpenie parkovacieho lístka v príslušnej zóne. Parkovacie lístky si bude možné zakúpiť  v parkovacích automatoch, prostredníctvom:
– aplikácie pre mobilné telefóny,
– elektronického zariadenia,
– alebo prostredníctvom SMS platby.

V existujúcich zónach s regulovaným – plateným parkovaním dôjde k ich premenovaniu na zóny A,B,C s rozlíšením podľa tarifného pásma a či ide iba o rezidentské parkovanie alebo  návštevnícke , prípadne zmiešané.  Prijaté VZN dáva priestor v budúcnosti podľa možností zaviesť regulované parkovanie aj v ostatných častiach mesta na sídliskách.

Podľa tohto VZN dochádza ku zvýšeniu platby za parkovanie a mení sa i sadzba za jednotlivé druhy kariet. K zvýšeniu sadzby dochádza  pri uplatnení si rezidentskej karty na druhé a tretie motorové vozidlo v domácnosti.

Zmenou oproti pôvodnému VZN je aj zmena času spoplatnenia na platených parkoviskách v centrálnej mestskej  zóne A nepretržite počas pondelka až soboty. Doposiaľ boli spoplatnené parkoviská  v pracovných dňoch od 7:30 – 18:00 hod., v sobotu do 13:00 hod. 

Oslobodené od úhrady sú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, zľavnené lístky pre dôchodcov a osoby, ktorá poskytuje dennú starostlivosť pre opatrovanú osobu.

Podrobnejšie pravidlá parkovania a možnosti úhrady parkovacieho lístka, prípadne zľavy z ceny budú uvedené v prevádzkovom poriadku, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke mesta Košice.  

Do doby uplatnenia nového VZN mesto Košice ako prevádzkovateľ parkovacieho systému zabezpečí príslušné technické vybavenie a obnovu vodorovného a zvislého dopravného značenia v zónach.

 

Odd. RRaBP