Skip to content

Regenerácia vnútrobloku Turgenevova – Lomonosovova

Snímka obrazovky 2020-11-16 123621

Mesto Košice v spolupráci s Mestskou časťou Košice -Juh pripravuje podklady do žiadosti na zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadosti o NFP z Integrovaného regionálneho operačného programu.
Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.
Špecifický cieľ 4.3.1:  Zlepšenie  environmentálnych  aspektov  v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou  urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Typ aktivity J): Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Vzhľadom na opatrenia súvisiace s koronavírusom, kedy je zákaz zhromažďovania sa, si návrh projektu viete pozrieť a pripomienkovať na tomto linku:

https://forms.gle/9ZXqjvPBE5hr2txH9

alebo prostredníctvom QR kódu nájdete prezentáciu projektu. Na konci prezentácie je priestor pre Vaše nápady, myšlienky, pripomienky k projektu. Urobiť tak môžete do 25.11.2020.

Kompletnú dokumentáciu vo vysokom rozlíšení si môžete pozrieť aj TU: http://Regenerácia vnútroblokov Turgenevova, Lomonosovova - štúdia

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO