Skip to content

Vyjadrenie mesta Košice

S Mestom Košice dlhodobo riešime problém údržby, opráv a správcovstva prepojovacích schodísk na Turgenevovej ulici medzi garážami. Na poslednú našu urgenciu Magistrát mesta Košice, ref. dopravy reagoval listom zo dňa 09.06.2022, ktorý prikladáme v prílohe.
V odpovedi sa vyjadrili aj k lávke pre peších na Turgenevovej ulici, ktorej oprava bola zaradená do harmonogramu opráv v rozpočte mesta Košice na tento rok. Podľa vyjadrenia odborných útvarov mesta sa opravy lávky pravdepodobne nedočkáme.
lávka