Skip to content

Miestna pochôdzka na sídlisku Železníky

Dňa 09.1.2023 sa uskutočnila miestna pochôdzka na sídlisku Železníky, ktorú zvolala naša starostka Ing. Anna Súkeníková za účasti zamestnancov úradu a zástupcu Mestskej polície Košice, stanice Juh.

Pochôdzka bola zameraná hlavne na kontrolu stavu čistoty  v zeleni,  pri kontajneroviskách,  skládok odpadu v kríkových záhonoch, stavu detských a športových ihrísk.

Pri kontajneroviskách pribudli už nádoby aj  na kuchynský odpad a iba čas ukáže, či takýto zber biologicky rozložiteľného odpadu bude mať  kladnú odozvu u obyvateľov sídlisk.

Boli zistené skládky odpadu v tzv.  zákutiach sídliska  pri schodisku „pod šibenou horou“, za garážami na Užhorodskej ulici, v kríkovom záhone na Krakovskej. Tieto skládky budeme postupne likvidovať v spolupráci so správou mestskej zelene a aktivačnými pracovníkmi.

Taktiež boli zistené skládky pri kontajneroviskách, ktoré vznikli nezodpovedným konaním nielen našich „ spoluobčanov“,  ale aj nanosením nepotrebného objemového odpadu z našich domácností.

V jarných mesiacoch sa budeme venovať dobrovoľníckym aktivitám. Veríme, že nás v niektorých podporia aj naši južania.