Skip to content

Obecné symboly Mestskej časti Košice – Juh

Erb Mestskej časti Košice – Juh má znázornené v modrom štíte tri zlaté ľalie a tri strieborné rondely (mince).

erb maly

 

Vlajka Mestskej časti Košice – Juh  má v jednej štvrti od žrde podobu štiepeného listu, ktorého žrďová časť je žlto-modro delená, vejúca časť pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov – červeného, modrého, žltého a červeného. Vlajka je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

Insígnie Mestskej časti Košice – Juh používa na pôde obce starosta pri slávnostných príležitostiach, slávnostných zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, oficiálnych návštevách, obradoch a pod.

medaila

 

Štandarda starostu sa používa iba na pôde obce pri slávnostných príležitostiach na vyjadrenie symbolu funkcie starostu, prípadne aj na označenie jeho sídla.

 vlajka

 

 

História vzniku obecných symbolov  

Na území Mestskej časti Košice – Juh, v jeho severnom styku so Starým mesto boli zárodky mesta Košice a mestského hospitálu, plniaceho sociálnu funkciu vo vzťahu k obyvateľom mesta, a to už v dobe počiatkov mesta. Spor, ktorý sa o neho viedol, riešil  pápež Martin IV. v roku 1283. Tento hospitál  patril k fare Svätej Alžbety. Mesto spor vyhralo a vlastne až do dnešných dní máme v tomto priestore nasledovníka, plniaceho tú istú sociálnu funkciu,  i keď v priebehu času sa názov aktuálne menil a budova prestavovala (dnes v budove sídli Dom pokojnej staroby A.F.Colbrieho, Južná trieda 2).

Sociálna funkcia sa do erbu premietla vo forme troch strieborných mincí, čo v symbolike vyjadruje nakladanie s finančnými zdrojmi podľa generačného princípu (1/3 deťom, 1/3 nám, 1/3 rodičom). V kombinácii s troma ľaliami (zlatými) prevzatými z hlavy štítu erbu mesta je vhodnou, heraldicky čistou a pôsobivou možnosťou ich vyjadrenia v erbe.

Erb vo svojej symbolike, v heraldicky vhodnej forme naznačuje historicitu, previazanosť s mestom, je politicky indiferentný, nadčasový a má všetky predpoklady na stálosť a nemennosť v čase. Kombináciu modrý štít vo väzbe na zlatú (ľalie) možno pokladať za bližšiu k mestu, je v mestských farbách, prevzatých z hlavy štítu erbu mesta Košice.

Obecné symboly Mestskej časti Košice-Juh sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky a   boli uvedené do života v júni 2007.