Skip to content

Príspevok na stravné pre dôchodcov bude aj v roku 2024

MČ Košice -Juh na základe informácií zo strany zamestnancov magistrátu mesta Košice deklarovaných koncom roka 2023, ako aj začiatkom roka 2024 o neurčitosti vyplácania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov v roku 2024 z rozpočtu Mesta Košice vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu mesta, uzatvárala  do 4.1.2024 len dohody o zabezpečení stravovania pre dôchodcov v sume 3,24 eur za obed ,bez príspevku mesta Košice.
Na základe usmernenia Magistrátu mesta Košice zo dňa 4.1.2024, finančný príspevok mesta Košice na obedy pre dôchodcov v zmysle uznesenia MZ č.1054 zo dňa 17.06.2022 vo výške 2,00 € na jeden obed, bude priznaný každému dôchodcovi, ktorý spĺňa podmienky uznesenia aj v roku 2024.
MČ Košice -Juh preto od 4.1.2024 uzatvára dohody o zabezpečení stravovania so všetkými dôchodcami, ktorí o dohody o zabezpečenie stravovania na rok 2024 prejavia záujem a to v sume 1,24 eur za jeden stravný lístok na osobu s príjmom do 500,00€/mesačne a 3,24 eur od 500,01€/mesačne.
K uzatvoreniu dohody je potrebné zdokladovať:
🔹občiansky preukaz,
🔹svoj doklad o príjme (posledné vydané rozhodnutie o výške dôchodku, prípadne iné príjmy),
🔹doklad o príjme manžela/manželky (k priznaniu účelového príspevku na stravovanie – u dôchodcov žijúcich v spoločnej domácnosti – podiel súčtu výšky dôchodkov vrátane iných príjmov a počtu dôchodcov nepresiahne priemernú sumu 500€ mesačne na jedného dôchodcu).