Dokumenty mestskej časti

 

 

Programový rozpočet

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2017 - 2019

Zoznam investičných akcií MČ Košice – Juh za rok 2017

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2017 - 2019

Archív

 

Záverečný účet a Výročná správa

Záverečný účet MČ Košice - Juh za rok 2015

Výročná správa MČ Košice - Juh za rok 2015

Návrh záverečného účtu MČ Košice - Juh za rok 2016

Archív

 

Monitorovacia správa

Monitorovacia správa MČ Košice - Juh k 30. 06. 2016

Archív

 

Návrh všeobecne záväzných nariadení

Návrh - VZN č. 1/2017 O organizácii miestneho referenda v MČ Košice - Juh

Návrh - VZN MČ Košice – Juh novelizácie č. 2 - č. 4/2015 - Trhového poriadku trhovísk MČ Košice – Juh

 

Všeobecne záväzné nariadenia

 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice

VZN č. 173 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice

VZN č. 157 O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice

Zmeny a doplnky VZN č. 157

Informácia k dotáciám

Informácia k nájomným bytom

Informácia k škôlkam a jasliam

 

Program rozvoja mesta Košice na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025

Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 (2025)

Akčný plán Mestskej časti Košice - Juh

Projektové zámery MČ Košice - Juh