Dokumenty mestskej časti

 

 

Programový rozpočet

8. zmena Programového rozpočtu 2018
7. zmena Programového rozpočtu 2018
6. zmena Programového rozpočtu 2018
5. zmena Programového rozpočtu 2018
4. zmena Programového rozpočtu 2018
3. zmena Programového rozpočtu 2018
2. zmena Programového rozpočtu 2018
1. zmena Programového rozpočtu 2018
Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2018 - 2020
Programový rozpočet 2018 až 2020 a skutočné plnenie za 2015 až 2017
Zoznam investičných akcií MČ Košice - Juh za rok 2018
Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2018 - 2020

Archív

 

Záverečný účet a Výročná správa

Výročná správa MČ Košice - Juh za rok 2017
Záverečný účet MČ Košice - Juh za rok 2017

Archív

 

Monitorovacia správa

Monitorovacia správa MČ Košice - Juh k 30. 06. 2018
Monitorovacia správa MČ Košice - Juh k 30. 06. 2017

Archív

 

Návrh všeobecne záväzných nariadení

Návrh na zmenu VZN - 3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Mestskej časti Košice – Juh počas volebnej kampane

 

Všeobecne záväzné nariadenia


Informácia k dotáciám
Informácia k nájomným bytom
Informácia k škôlkam a jasliam

 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice

VZN č. 173 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice
VZN č. 157 O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
Zmeny a doplnky VZN č. 157

Program rozvoja mesta Košice na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025

Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 (2025)
Akčný plán Mestskej časti Košice - Juh
Projektové zámery MČ Košice - Juh

Doplnenie akčného plánu Mestskej časti Košice-Juh

Vyhodnotenie akčného plánu MČ KE Juh za rok 2016

        Doplnenie akčného plánu 11/2017