Dokumenty mestskej časti

 

 

Programový rozpočet

7. zmena Programového rozpočtu 2017

6. zmena Programového rozpočtu 2017

5. zmena Programového rozpočtu 2017

4. zmena Programového rozpočtu 2017

3. zmena Programového rozpočtu 2017

2. zmena Programového rozpočtu 2017

1. zmena Programového rozpočtu 2017

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2017 - 2019

Zoznam investičných akcií MČ Košice – Juh za rok 2017

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2017 - 2019

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2018 - 2020

Archív

 

Záverečný účet a Výročná správa

Výročná správa MČ Košice - Juh za rok 2015

Záverečný účet MČ Košice - Juh za rok 2016

Archív

 

Monitorovacia správa

Monitorovacia správa MČ Košice - Juh k 30. 06. 2017

Monitorovacia správa MČ Košice - Juh k 30. 06. 2016

Archív

 

Návrh všeobecne záväzných nariadení

 

 

Všeobecne záväzné nariadenia


Informácia k dotáciám

Informácia k nájomným bytom

Informácia k škôlkam a jasliam

 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice

VZN č. 173 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice

VZN č. 157 O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice

Zmeny a doplnky VZN č. 157

Program rozvoja mesta Košice na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025

Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 (2025)

Akčný plán Mestskej časti Košice - Juh

Projektové zámery MČ Košice - Juh

Doplnenie akčného plánu Mestskej časti Košice-Juh

Vyhodnotenie akčného plánu MČ KE Juh za rok 2016