Dokumenty mestskej časti

 

 

Programový rozpočet

4. zmena Programového rozpočtu 2017

3. zmena Programového rozpočtu 2017

2. zmena Programového rozpočtu 2017

1. zmena Programového rozpočtu 2017

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2017 - 2019

Zoznam investičných akcií MČ Košice – Juh za rok 2017

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2017 - 2019

Archív

 

Záverečný účet a Výročná správa

Výročná správa MČ Košice - Juh za rok 2015

Záverečný účet MČ Košice - Juh za rok 2016

Archív

 

Monitorovacia správa

Monitorovacia správa MČ Košice - Juh k 30. 06. 2016

Archív

 

Návrh všeobecne záväzných nariadení

 

 

Všeobecne záväzné nariadenia


Informácia k dotáciám

Informácia k nájomným bytom

Informácia k škôlkam a jasliam

 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice

VZN č. 173 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice

VZN č. 157 O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice

Zmeny a doplnky VZN č. 157

Program rozvoja mesta Košice na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025

Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 (2025)

Akčný plán Mestskej časti Košice - Juh

Projektové zámery MČ Košice - Juh

Doplnenie akčného plánu Mestskej časti Košice-Juh

Vyhodnotenie akčného plánu MČ KE Juh za rok 2016