Jedáleň Vojvodská

______________________________________________________________________________________________________________

Opatrovateľská služba  Jedáleň Vojvodská
• Zariadenie opatrovateľskej služby   

______________________________________________________________________________________________________________

Jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej č. 5

   
              Jedáleň                                 Salónik                           Vestibul                   Vstup do jedálne                    
Kontakt:
Miestny úrad MČ Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice
Oddelenie sociálnych vecí – kancelárie č. 17, 13
Telefón: 055/720 80 24, 22

MČ Košice – Juh zabezpečuje v jedálni podľa § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov  stravovanie fyzickej osobe, ktorá
a) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
b) alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Jedálny lístok

Dodávateľom stravy je firma Gastroservis MM s.r.o., Hurbanova 6, Košice.
tel.: 0907 588 129

 http://www.restaurak.sk/-jedalen

 https://www.facebook.com/Jed%C3%A1le%C5%88-Vojvodsk%C3%A1-Ko%C5%A1ice-855320307958318/

Záujemca o stravovanie s trvalým pobytom v MČ Košice – Juh z radov starobných dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých osôb je povinný uzatvoriť Dohodu o zabezpečení spoločného stravovania (ďalej len ,,dohoda“) s MČ Košice – Juh. Podmienkou na uzatvorenie ,,dohody“ medzi záujemcom o stravovanie a mestskou časťou je vyplnená Žiadosť o zabezpečenie stravovania, rozhodnutie o výške dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou , doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie.  Potrebné informácie a  tlačivo žiadosti poskytuje oddelenie sociálnych vecí v kanceláriách č. 17 a 13. Formulár žiadosti je možné získať aj na webovej stránke www.kosicejuh.sk.
Po uzatvorení „dohody“ je možné zakúpiť si stravné lístky  každú stredu od 11:00 hod. do 13:30 hod. v  priestoroch Jedálne na Vojvodskej ulici č. 5 v Košiciach.
Možné je zakúpiť si 6 ks stravných lístkov na týždeň.

Výdaj obedov:
pre stravujúcich sa v jedálni od pondelka do piatku od 11:30 do 13:30 hodiny
do obedárov od pondelka do piatku od 11,15 do 12,00 hodiny

Cena stravného lístka je stanovená na sumu 2,95 €. Cena stravného lístka je znížená o príspevok mesta Košice, v súlade s uznesením č. 974 z XVIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 11.12.2017, účinného od 01.01.2018,  a o príspevok Mestskej časti Košice – Juh, v súlade s uznesením č. 158 zo  XXII. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh zo dňa 14.12.2017, účinného od 01.01.2018.

výška dôchodku              príspevok mesta       príspevok Mestskej časti        úhrada príjemcu                                Košice                           Košice – Juh                 príjemcu

do 300,00 €                              0,83 €                               0,15 €                            1,97 €

od 300,01  € do 400,00 €         0,66 €                               0,15 €                            2,14 €

od 400,01 €                                   0 €                               0,15 €                            2,80 €