Oddelenie kultúry, mládeže a športu

______________________________________________________________________________________________________________

Úradné hodiny Oddelenie sociálnych vecí
Matrika a overovanie Oddelenie kultúry, mládeže a športu
• Oddelenie organizačné, právne a matriky Oddelenie ekonomické a majetkové
Oddelenie regionálneho rozvoja a bytovej politiky Organizačný poriadok

______________________________________________________________________________________________________________

Vedúca oddelenia: PhDr. Andrea Tragalová

Email: andrea.tragalova@kosicejuh.sk

Telefón:

055-720 80 36 vedúca oddelenia
055-720 80 37 vedúca referátu KSC a SRC, ref. kultúry
055-625 15 01 Spoločensko-relaxačné centrum, Denné centrum, Milosrdenstva 4
055-642 07 45 T-Systems Športovo-zábavný areál, Alejová 2
055-625 06 64 telefón, fax

Charakteristika  činnosti oddelenia:

 • zabezpečuje v stanovenom rozsahu kultúrne, spoločenské a športové podujatia tradične alebo príležitostne organizované v MČ Košice – Juh,
 • spolupracuje s centrami voľného času, školami a predškolskými zariadeniami nachádzajúcimi sa v MČ Košice – Juh,
 • poskytuje súčinnosť Dennému centru seniorov na ul. Milosrdenstva 4 pri organizovaní  aktivít pre seniorov,
 • zabezpečuje prenajímanie priestorov a miestností v Kultúrno-spoločenskom centre Južan,
 • v súčinnosti s oddelením organizačným, právnym  a matriky  zabezpečuje prípravu  občianskych obradov.

Referát KSC a SRC:

 • zabezpečuje organizovanie aktivít v spoločenskej, kultúrnej a relaxačnej  oblasti v zariadeniach MÚ MČ Košice–Juh,
 • spravuje  zariadenia – kultúrne a relaxačné: Kultúrno-spoločenské centrum JUŽAN, Smetanova 4, Spoločensko-relaxačné centrum, Milosrdenstva 4,
 • spolupracuje s kontaktnými osobami denného centra (Denné centrum seniorov MČ Košice – Juh, Milosrdenstva 4) pri organizovaní kultúrnych,  rekreačných podujatí, spoločenských posedení a zábavných večierkov, vzdelávacích aktivít a záujmových krúžkov a napomáha k rozvoju klubových aktivít podľa požiadaviek členov denného centra,
 • spolupracuje s jednotlivými oddeleniami MÚ MČ Košice – Juh, pri spracovaní podkladov týkajúcich sa referátu.

Referát T-Systems Športovo-zábavný areál:

 • zabezpečuje organizovanie aktivít v športovej,  kultúrnej a voľnočasovej oblasti  v priestoroch T-Systems Športovo-zábavného areálu,
 • spolupracuje so základnými školami pri organizovaní dopravnej výchovy pre žiakov ZŠ a zabezpečovaní tréningov,
 • v zimnom období zabezpečuje prevádzku mobilnej ľadovej plochy na verejné korčuľovanie a pre amatérsky hokej,
 • zabezpečuje prenájom priestorov na rôzne firemné dni, športové a kultúrne podujatia, narodeninové párty a pod.