Skip to content

Oddelenie sociálnych vecí

 

Vedúci oddelenia:Mgr. Emil Kurčák

Email: emil.kurcak@kosicejuh.sk

Telefón:

055-720 80 23vedúci oddelenia
055-720 80 21, 22opatrovateľská služba
055-720 80 22referent pobytových sociálnych služieb
055-720 80 24jednorazové dávky a iné sociálne činnosti

 

Charakteristika činnosti oddelenia:

 • prevádzkovanie Zariadenia opatrovateľskej služby, Mlynárska 1, Košice,
 • zabezpečovanie poskytovania opatrovateľskej služby a pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa pre potreby obyvateľov svojej MČ Košice – Juh a mestských častí Nad jazerom, Krásna, Barca, Šebastovce a Vyšné Opátske,
 • zabezpečovanie stravovania pre dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutých občanov,
 • poskytovanie základného sociálneho poradenstva,
 • poskytovanie jednorazových dávok občanom  v hmotnej núdzi,
 • vyhľadávanie fyzických osôb, ktorým je potrebné poskytnúť sociálnu pomoc a sociálne služby,
 • mapovanie lokalít MČ Košice – Juh s dôrazom na nelegálne osady a zhromažďovanie neprispôsobivých občanov,
 • sprostredkovanie a realizácia aktivít a opatrení na predchádzanie a riešenie negatívnych stereotypov majority vo vzťahu ku komunite a naopak,
 • spolupôsobenie pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • spolupôsobenie pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu a podieľa sa na spracovávaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom,
 • poskytovanie informácií fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť,
 • poskytovanie pomoci dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický vývin a sociálny vývin,
 • poskytovanie pomoci na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestnené v zariadení na výkon ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného opatrenia,
 • poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • poskytovanie súčinnosti zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého,
 • utváranie podmienok na prácu s komunitou,
 • vyhľadávanie fyzických osôb, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti,
 • vyjadrovanie sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom a jej rodiny,
 • spolupráca s orgánmi štátnej a verejnej  správy na úseku starostlivosti o detí a mladistvých,  starých,  zdravotne ťažko postihnutých a spoločensky neprispôsobivých občanov,
 • organizovanie kultúrno – spoločenských akcií pre detí, rodiny s deťmi a dôchodcov,
 • poskytovanie štatistických údajov z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom  na účely spracovania štatistických zisťovan,í
 • spolupráca s humanitnými a charitatívnymi organizáciami, verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, orgánmi štátnej a verejnej správy pri zabezpečovaní sociálnej pomoci občanom MČ Košice – Juh,
 • zabezpečuje zber šatstva, obuvi, hračiek,  kníh a potravín pre občanov MČ Košice – Juh v hmotnej a sociálnej núdzi.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO